Ordonanta presedintiala. Suspendare AGA formulata de administrator.

DECIZIA CIVILĂ NR.224/A

Ședința publică din 26 februarie 2015

PREȘEDINTE: M____ BACĂU

JUDECĂTOR: F_____ M____

GREFIER: C_____ M________

S-a luat în examinare apelul declarat de către creditorii R___ S_____ F_____ și U______ F_____ P____ împotriva sentinței civile nr. 1094/ 19.12.2014, pronunțată de Tribunalul T____ în dosarul nr.XXXXXXXXXXXX, în contradictoriu cu intimata pârât ______________________, având ca obiect ordonanță președințială.

La apelul nominal făcut în ședință publică, se prezintă avocat D____ Luce pentru apelanți, lipsă fiind intimata.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, după care, se constată că prin serviciul Registratură, la data de 24.02.2015 apelanții au depus la dosarul cauzei în dublu exemplar note de ședință, la care au anexat trei balanțe de verificare, pentru perioada 01.10.xxxxxxxxxxxxxxx14.

Reprezentanta apelanților, avocat D____ Luce, depune la dosar împuternicire avocațială, precum și chitanțele nr. xxxxxxx din 13.02.2015 și xxxxxxx din 13.02.2015, fiecare în valoare de 20 lei, cu care apelanții au achitat taxa judiciară de timbru.

Nemaifiind cereri de formulat și excepții de invocat, Curtea constată cauza în stare de judecată și acordă cuvântul asupra apelului.

Reprezentanta apelanților solicită admiterea apelului, astfel cum a fost formulat, fără cheltuieli de judecată, considerând că sunt îndeplinite condițiile pentru suspendarea executării hotărârii adunării generale a asociaților, având în vedere că s-a solicitat anularea acesteia și există aparență de drept în favoarea reclamanților. Menționează că nu s-a făcut de către persoane autorizate convocarea adunării generale a asociaților și că hotărârea nu a fost adoptată cu unanimitate. Cu privire la condiția urgenței arată că în data de 24 februarie 2015 a depus la dosarul cauzei note de ședință la care a anexat balanțele de verificare din lunile octombrie, noiembrie, decembrie, din care rezultă că cifra de afaceri a societății a scăzut cu 30%, însă în fața primei instanțe apelanții nu se aflau în posesia balanței de verificare.

C U R T E A

Deliberând asupra apelului de față constată următoarele:

Prin sentința civilă nr. 1094/ 19.12.2014, pronunțată de Tribunalul T____ în dosarul nr.XXXXXXXXXXXX, s-a respins ca inadmisibilă cererea formulată de reclamanții R___ S_____ F_____ și U______ F_____ P____, în contradictoriu cu pârâta ____________________.R.L., având ca obiect ordonanță președințială.

Pentru a hotărî astfel prima instanță a reținut că reclamanții R___ S_____ F_____ și U______ F_____ P____ au solicitat suspendarea pe cale de ordonanță președințială a executării hotărârii adunării generale a asociaților L________ Space SRL, adoptată în data de 25.11.2014, prin care s-a decis revocarea din funcția de administrator a reclamantului R___ S_____ F_____ și numirea în aceeași funcție a d-lor G_________ S____ și O___ R_____ G_____.

S-a reținut că pentru a fi admisibilă cererea de ordonanță președințială, pe lângă condițiile generale care trebuie să existe în cazul oricărei forme concrete care intră în conținutul acțiunii civile, trebuie să fie îndeplinite anumite condiții speciale, care se desprind din art. 996 alin.1 C.pr.civ.

Legat de condițiile generale de exercitare a acțiunii, se impune cu necesitate analizarea prealabilă a admisibilității cererii de suspendare formulată de administratorul revocat printr-o hotărâre A.G.A.

În speța dedusă judecății, prin cererea de suspendare formulată pe cale de ordonanță președințială în temeiul art. 133 din Legea nr. 31/1990, reclamantul R___ S_____ F_____ a solicitat suspendarea executării hotărârii A__ prin care fusese revocat din funcția de administrator până la soluționarea definitivă a acțiunii în anularea hotărârii A__ menționată. De precizat că prin hotărârea A__ respectivă se hotărâse doar revocarea administratorului și numirea concomitentă a altor două persoane în aceeași funcție.

Potrivit art. 132 alin. 4 din Legea nr. 31/1990, ”Membrii consiliului de administrație, respectiv ai consiliului de supraveghere, nu pot ataca hotărârea adunării generale privitoare la revocarea lor din funcție”.

Este evident că observând art. 132 alin. 4 din legea specială, atât timp cât administratorul nu mai are calitatea să formuleze acțiune în anulare, nu mai poate formula nici cerere de suspendare a executării hotărârii A__, o astfel de cerere fiind inadmisibilă. Introducerea alin. 4 al art. 132 s-a justificat prin intenția legiuitorului de a da consistență legislativă doctrinei juridice potrivit căreia revocarea administratorului este ad nutum, putând interveni oricând și independent de voința sau de vreo culpă contractuală a administratorului. A considera că revocarea este ad nutum, nefiind necesară vreo justificare (fiind vorba până la urmă de voința societății materializată în hotărârea A__ a asociaților), dar pe de altă parte a admite cererea de suspendare a hotărârii A__, așadar împotriva voinței societății, este fără suport teoretic. În concluzie, sub acest aspect analizat, cererea formulată de reclamantul R___ S_____ F_____ se impune a fi respinsă.

În ceea ce privește cererea formulată de reclamantul U______ F_____ P____, instanța a procedat la verificarea condițiilor speciale de admisibilitate desprinse din conținutul art. 996 alin. 1 C. pr. civ., anume aparența dreptului, urgența, caracterul vremelnic al măsurii solicitate a se lua pe această cale și neprejudecarea fondului. Reclamantul a dovedit introducerea acțiunii în anularea hotărârii a cărei suspendare o solicită, conform art. 133 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 și a solicitat suspendarea până la soluționarea definitivă a acțiunii în anulare, fiind dovedite așadar condițiile caracterului provizoriu și al neprejudecării fondului. Totodată, a invocat aparența de drept în favoarea reclamanților, ce la o primă verificare pare a fi întemeiată, cel puțin sub aspectul unuia dintre motivele de nulitate invocate.

Cu toate acestea, analizând urgența, ca o condiție ce justifică folosirea ordonanței președințiale, în raport de circumstanțele obiective ale cauzei, instanța a apreciat că reclamantul nu a invocat nici unul din categoriile generale de situații caracterizate prin urgență, enumerate în alin. 1 al art. 996 C.pr.civ., respectiv: păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, prevenirea unei pagube iminente și care nu s-ar putea repara, precum și înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări.

Reclamantul a invocat în susținerea caracterului urgent al măsurii existența unui prejudiciu intrinsec constând în situația de incertitudine creată de schimbarea administratorului societății, manifestată atât în relațiile cu proprii angajați, cât și cu terții care intră în raporturi cu societatea. Or, instanța a apreciat că această situație de incertitudine în nici un caz nu poate fi asimilată unui prejudiciu iminent, care nu s-ar mai putea repara, ci apare mai degrabă ca o consecință firească a schimbării conducerii societății care, într-adevăr, în anumite condiții ar putea să conducă la pierderea unor clienți care să fi fost atrași în virtutea calității personale a fostului administrator, însă această teză este doar o simplă supoziție a cărei producere nu a fost dovedită de către reclamant, nefiind astfel iminentă.

Pe de altă parte, existența riscurilor în activitatea societății L________ Space SRL derivând din lipsa de experiență în gestionarea clubului a noilor administratori se constituie de asemenea într-o simplă probabilitate de producere a unei pagube și nu într-un prejudiciu inevitabil.

În consecință, o astfel de cerere motivată doar pe o situație de incertitudine și pe un prejudiciu probabil nu justifică urgența, ca atare nu poate fi soluționată în cadrul procedurii speciale a ordonanței președințiale.

Nefiind dovedită îndeplinirea cumulativă a celor patru condiții de admisibilitate anterior menționate, în baza art. 998 C.pr.civ., instanța a respins cererea ca inadmisibilă.

Împotriva sentinței civile au formulat apel reclamanții R___ S_____ F_____ și U______ F_____ P____ prin care au solicitat admiterea apelului și schimbarea în tot a hotărârii atacate și admiterea cererii formulate în sensul de a dispune suspendarea executării hotărârii adunării generale a asociaților din 25.11.2014 a societății LOG OMAN IA SPACE S.R.L., până la soluționarea definitivă a acțiunii în anularea hotărârii susmenționate.

În motivare a arătat că în mod greșit, prima instanță a respins cererea de suspendare a executării hotărârii adunării generale a asociaților societății L________ SPACE S.R.L., apreciind că nu sunt îndeplinite condițiile suspendării acesteiea pe calea ordonanței președințiale. În realitate, toate condițiile pentru admiterea cererii sunt îndeplinite, după se arată mai jos:

1. Apelanții au depus acțiune în anularea hotărârii a cărei suspendare o solicită, conform cerinței de la art. 133, alin. 1 din Legea nr. 31/1990. Acțiunea face obiectul dosarului nr. XXXXXXXXXXXX, conform extrasului de pe portalul just.ro, anexat.

2. Există aparență de drept în favoarea reclamanților.

Așa cum s-a arătat prin acțiunea în anularea hotărârii A.G.A., motivele de nelegalitate a acesteia sunt ușor de verificat și vizibile la o primă „pipăire" a fondului, fără a fi nevoie de verificări aprofundate. S-au invocat următoarele două motive de nulitate:

a. Convocarea adunării generale a asociaților nu s-a făcut de către persoanele autorizate în acest sens de lege și de actul constitutiv, ceea ce atrage sancțiunea nulității absolute a hotărârii.

Potrivit art. 195 din Legea nr. 31/1990, convocarea adunării generale a asociaților în S.R.L. se face de către administrator. Asociații care dețin cel puțin o pătrime din capitalul social au dreptul să solicite „convocarea adunării generale, arătând scopul acestei convocări" (art. 195, alin. 2 din Legea nr. 31/1990). Același drept este prevăzut și în art. 15.2 din actul constitutiv al societății.

Asociații O___ Râzvan G_____ și Grumâzescu S____ avea dreptul doar de a cere lui R___ S_____-F_____ să convoace adunarea generală a asociaților, dar nu aveau dreptul de a o convoca ei înșiși. În aceste condiții, convocarea adunării generale a asociaților societății L________ SPACE S.R.L, din 25.11.2014 s-a făcut cu încălcarea prevederilor legale. Doctrina și practica judiciară sunt unanime în a sublinia că sancțiunea pentru o hotărâre adoptată în cazul în care convocarea este făcută nu de organul de administrare, ci de asociați este nulitatea absolută a respectivei hotărâri. Așadar, hotărârea atacată prin prezenta acțiune este lovită de nulitate absolută datorită faptului că adunarea în care s-a adoptat hotărârea a fost convocată de persoane care nu au această competență.

b.Hotărârea nu a fost adoptată cu unanimitate, așa cum prevede Legea nr. 31/1990 și actul constitutiv al societății.

Potrivit art. 192, alin. 2 din Legea nr. 31/1990, "pentru hotărârile având ca obiect modificarea actului constitutiv este necesar votul tuturor asociaților, în afară de cazul când legea sau actul constitutiv prevede altfel". Actul constitutiv al societății nu instituie nicio derogare în acest sens, dimpotrivă confirmă cerința unanimității. Astfel, art. 14.6 prevede că "actul constitutiv poate fi modificat prin votul tuturor asociaților". Această prevedere nu a fost respectată în speță. Deși schimbarea administratorului presupune modificarea actului constitutiv (respectiv a art. 16.1), hotărârea nu a fost luată cu unanimitate, ci doar cu majoritate de voturi. Din acest motiv, hotărârea atacată este lovită de nulitate, nefiind adoptată în conformitate cu cerințele de vot din lege și din actul constitutiv.

Având în vedere cele de mai sus, rezultă că condiția aparenței de drept este îndeplinită fără dificultate, întrucât este foarte ușor de observat că adunarea nu a fost convocată de administrator, iar modificarea actului constitutiv nu s-a făcut cu votul unanimității asociaților.

3. Condiția urgenței pentru prevenirea unei pagube iminente.

S-a arătat că prejudiciul care s-a dorit a fi prevenit prin suspendarea executării hotărârii atacate este situația de incertitudine care este creată în interiorul societății, dar și în relațiile exterioare ale societății.

Din punct de vedere al relațiilor interne, asociați, dar mai ales angajații societății, nu știu cu cine anume trebuie să relaționeze (respectiv cu administratorul revocat ilegal printr-o hotărâre contestată sau cu administratorul numit, dar a cărui numire nu a fost confirmată nici de Oficiul Registrului Comerțului, nici de o instanță de judecată). Această situație determină insecuritatea locului de muncă al angajaților si deteriorarea relațiilor în cadrul colectivului unității.

Mai grave sunt efectele din punctul de vedere al relațiilor exterioare ale societății. Potrivit art. 50 din Legea nr. 31/1990, "actele sau faptele, pentru care nu s-a efectuat publicitatea prevăzută de lege, nu pot fi opuse terților, în afară de cazul în care societatea face dovada că aceștia le cunoșteau". Aceasta înseamnă că modificare de administrator care nu este operată la Oficiul Registrului Comerțului și nu este publicată în Monitorul Oficial nu poate fi opusă terților. Terții care intră în raporturi cu societatea vor continua să interacționeze cu administratorul revocat prin hotărârea contestată. Această situație duce la un regim dual contradictoriu, care este extrem de periculos pentru stabilitatea economică a firmei. El riscă să determine pierderea de clienți, deteriorarea relațiilor cu furnizorii esențiali ai societății ș.a.m.d..

Până la tranșarea definitivă a unui astfel de litigiu vor trece mai multe luni, cu siguranță mai bine de jumătate de an, perioadă în care activitatea societății riscă să se deterioreze considerabil sau chiar decisiv. Astfel de circumstanțe determină urgența în cazul cererii de suspendare a executării hotărârii de schimbare a administratorului. Singura soluție pentru a preîntâmpina aceste efecte prejudiciabile este menținerea status quo-ului până când instanțele de judecată vor soluționa litigiul privind hotărârea contestată.

În al doilea rând, se arată că există un motiv suplimentar privind urgența solicitării. Activitatea principală a societății pârâte este gestionarea clubului "Molly Malone's", cunoscut tinerilor, în special studenților, și publicului amator de divertisment. Activitatea clubului a fost, până în acest moment, gestionată exclusiv de reclamanți, cu rezultate dintre cele mai bune, dovadă fiind notorietatea și succesul de care se bucură localul.

Apelantul R___ S_____-F_____ arată că s-a ocupat exclusiv de organizarea, popularizarea, marketing-ul și aprovizionarea localului, având experiență extinsă în managementului acestui tip de afacere, ceea ce a și asigurat succesul localului până în acest moment. De asemenea s-a ocupat și de managementul artistic și muzical al localului, având de asemenea o lungă experiență în această activitate.

În schimb, cele două persoane care au fost numite ca administrator nu au nici un fel de experiență în gestionarea acestui tip de afacere, ceea ce riscă să producă prejudicii societății în timp foarte scurt. Pierderea clientelei și scăderea încasărilor, precum și dereglările logistice în aprovizionare pot afecta iremediabil capitalul de imagine al clubului, într-un domeniu precum cel al divertismentului, care este foarte dinamic și presupune evitarea pașilor greșiți. De aceea, în cazul de față, în plus față de incertitudinea intrinsecă oricărei situații de schimbare a administratorului, există riscuri suplimentare de prejudiciu, datorate tipului de afacere desfășurat de societate.

4. Condiția caracterului provizoriu al măsurii și a neprejudecării fondului.

Această condiție este respectată prin însăși logica textului de lege (art. 133 din Legea nr. 31/1990). Suspendarea executării hotărârii atacate durează doar până la momentul soluționării acțiunii de fond, privind anularea hotărârii adunării generale a asociaților. De asemenea, fondul nu este judecat într-o astfel de procedură, el făcând obiectul unui dosar separat.

În drept, s-au invocat prevederile art. 133 din Legea nr. 31/1990, art. 996 și urm. din Codul de procedură civilă, precum și celelalte norme legale și ale actului constitutiv, invocate în cuprinsul cererii și motivelor de apel.

Prin completarea motivelor de apel s-au invocat suplimentar două chestiuni:

1. în ceea ce privește calitatea procesuală activă a reclamantului R___ S_____-F_____.

Instanța de fond a afirmat că, datorită prevederilor art. 132, alin. 4 din Legea nr. 31/1990, acesta nu poate ataca hotărârea prin care a fost revocat din funcția de administrator și, pe cale de consecință, nu poate formula nici cererea de suspendare prevăzută de art. 133 din lege.

Art. 132, alin. 4 prevede că: „Membrii consiliului de administrație, respectiv ai consiliului de supraveghere, nu pot ataca hotărârea adunării generale privitoare la revocarea lor din funcție". Explicația oferită este aceea că revocarea mandatului de administrator nu trebuie justificată, fiind ad nutum, caz în care nu poate opera un control de legalitate asupra acestei hotărâri. Precizarea instanței de fond este corectă, însă sfera de aplicare a art. 132, alin. 4 se referă doar la situațiile în care administratorul contestă însăși legalitatea revocării. Nu există, în schimb, nici un impediment pentru depunerea unei acțiuni atunci când se contesta alte nelegalități decât revocarea înseși a mandatului, cum sunt, de pildă, nelegalitatea convocării adunării generale. Mai mult decât atât, potrivit art. 132, alin. 3, atunci când se invocă motive de nulitate absolută, acțiunea aparține oricărei persoane interesate, inclusiv asociatului administrator.

După cum se poate observa din acțiunea depusă și din cererea de suspendare, reclamantul R___ S_____ F_____ nu a contestat în sine revocarea mandatului său, ci a invocat motive de nelegalitate externe revocării mandatului, respectiv încălcarea unor cerințe formale de convocare a adunării generale și de semnare a hotărârii A.G.A.. în aceste condiții, în speță nu este aplicabilă prevederea de la art. 132, alin. 4 din Legea 31/1990, iar reclamantul deține calitate procesuală activă, atât pentru acțiunea în anularea hotărârii A.G.A., cât și pentru cererea de suspendare.

2. în ceea ce privește condiția urgenței.

Instanța de fond a apreciat că nu este îndeplinită condiția urgenței întrucât deși acceptă existența unei situații de incertitudine ca urmare a schimbării administratorului, această situație de incertitudine este o consecință firească a schimbării conducerii unei societăți și nu poate reprezenta o pagubă iminentă în sensul art. 996 C. pr. civ..

Ceea ce este eronat în argumentul instanței de fond este că starea de incertitudine invocată de reclamanți nu este același lucru cu perioada de tranziție care este, în mod normal, consecința schimbării administratorului. Orice modificare de conducere determină, așa cum corect reține instanța de fond, o situație tranzitorie marcată de o anumită instabilitate. Ceea ce apelanții au invocat însă este starea de incertitudine datorată tocmai nelegalității hotărârii contestate, hotărâre care, exact datorită acestei ilegalități, nu a fost operată în Registrul Comerțului (hotărârea nefiind aprobată în unanimitate).

De aceea, prejudiciul a cărui împiedicare s-a încercat a se obține prin introducerea cererii de suspendare este unul iminent și este datorat exclusiv nelegalității hotărârii atacate (modului nelegal în care a fost adoptată) și nu unei simple situații de schimbare a conducerii unei societăți.

Examinând apelul declarat de reclamanți prin prisma motivelor de apel și a prevederilor art. 466 și urm . C. pr. civ., Curteava constata că acesta este întemeiat, în mod greșit prima instanță respingând apelul ca inadmisibil.

Astfel, reclamanții au formulat acțiune în anularea hotărârii a cărei suspendare o solicită, iar acțiunea face obiectul dosarului nr. XXXXXXXXXXXX al Tribunalului T____. Conform art. 133, alin. 1 din Legea nr. 31/1990 “o dată cu intentarea acțiunii în anulare, reclamantul poate cere instanței, pe cale de ordonanță președințială, suspendarea executării hotărârii atacate”.

Prima instanță a reținut că, având în vedere prevederile art. 132, alin. 4 din Legea nr. 31/1990, reclamantul R___ S_____-F_____ nu poate ataca hotărârea prin care a fost revocat din funcția de administrator și, pe cale de consecință, nu poate formula nici cererea de suspendare prevăzută de art. 133 din lege.

Este adevărat că art. 132 alin. 4 din Legea nr. 31/1990 prevede că: „membrii consiliului de administrație, respectiv ai consiliului de supraveghere, nu pot ataca hotărârea adunării generale privitoare la revocarea lor din funcție", această dispoziție legală justificându-se prin aceea că revocarea mandatului de administrator nu trebuie motivată, caz în care nu poate opera un control de legalitate asupra acestei hotărâri. Sfera de aplicare a art. 132, alin. 4 din Legea nr. 31/1990 se referă doar la situațiile în care administratorul contestă însăși revocarea, ca măsură luată de adunarea generală.

În schimb, atunci când se invocă motive de nulitate absolută a hotărârii adunării generale, nicio dispoziție legală nu îngrădește dreptul administratorului societar de a ataca în justiție această hotărâre. În acest sens sunt dispozițiile art. 132, alin. 3 din Legea nr. 31/1990, care prevăd expres faptul că atunci când se invocă motive de nulitate absolută, dreptul la acțiune este imprescriptibil, iar acțiunea aparține oricărei persoane interesate, inclusiv asociatului administrator.

Din acțiunea în anulare depusă la Tribunalul T____ și din cererea de suspendare din prezenta cauză rezultă că reclamantul R___ S_____ F_____ nu a contestat în sine revocarea mandatului său, ci a invocat motive de nelegalitate, respectiv încălcarea unor cerințe formale de convocare a adunării generale și de adoptare a hotărârii A.G.A., care ar atrage nulitatea absolută a hotărârii, astfel că are calitate procesuală activă în formularea prezentei cereri.

Condițiile de admisibilitate ale ordonanței președențiale sunt prevăzute de art. 996 C. pr. civ., în opinia Curții ele fiind îndeplinite în prezenta cauză.

Astfel, există în cauză aparență de drept în favoarea reclamanților, întrucât s-au invocat două motive de nulitate absolută ale hotărârii adunării generale a asociaților:

a. Convocarea adunării generale a asociaților nu s-a făcut de către persoanele autorizate în acest sens de lege și de actul constitutiv;

b. Hotărârea nu a fost adoptată cu unanimitate, așa cum prevede art. 192 al. 2 din Legea nr. 31/1990 și actul constitutiv al societății.

Potrivit art. 195 din Legea nr. 31/1990, convocarea adunării generale a asociaților în cazul societății cu răspundere limitată se face de către administrator, iar asociații care dețin cel puțin o pătrime din capitalul social au dreptul să solicite „convocarea adunării generale, arătând scopul acestei convocări" (art. 195, alin. 2 din Legea nr. 31/1990). Același drept este prevăzut și în art. 15.2 din actul constitutiv al societății.

Asociații O___ Râzvan G_____ și Grumâzescu S____ aveau dreptul de a cere administratorului R___ S_____-F_____ să convoace adunarea generală a asociaților, dar nu să convoace chiar ei adunarea generală; în schimb, convocarea adunării generale a asociaților societății ____________________.R.L. din 25.11.2014 s-a făcut de către acești asociați și nu de administrator.

Pe de altă parte, potrivit art. 192, alin. 2 din Legea nr. 31/1990, "pentru hotărârile având ca obiect modificarea actului constitutiv este necesar votul tuturor asociaților, în afară de cazul când legea sau actul constitutiv prevede altfel".

Art. 14.6 din actul constitutiv al ____________________.R.L. prevede că "actul constitutiv poate fi modificat prin votul tuturor asociaților". Deși schimbarea administratorului presupune modificarea actului constitutiv (respectiv a art. 16.1), hotărârea nu a fost luată cu unanimitate, ci doar cu majoritate de voturi.

Având în vedere cele de mai sus, rezultă că condiția aparenței de drept este îndeplinită, întrucât adunarea nu a fost convocată de administrator, iar modificarea actului constitutiv nu s-a făcut cu votul unanimității asociaților.

În ceea ce privește condiția urgenței pentru prevenirea unei pagube iminente care nu s-ar putea repara, Curtea reține că prejudiciul care se dorește a fi prevenit prin suspendarea executării hotărârii atacate este situația de incertitudine care este creată în interiorul societății, dar și în relațiile exterioare ale acesteia.

Din punct de vedere al relațiilor interne, există incertitudine, asociații și angajații societății neștiind cu cine trebuie să relaționeze (respectiv cu administratorul revocat printr-o hotărâre contestată în justiție pe motive de nelegalitate sau cu administratorul numit, dar a cărui numire nu a fost confirmată de Oficiul Registrului Comerțului).

Din punctul de vedere al relațiilor cu terții ale societății, potrivit art. 50 din Legea nr. 31/1990, "actele sau faptele, pentru care nu s-a efectuat publicitatea prevăzută de lege, nu pot fi opuse terților, în afară de cazul în care societatea face dovada că aceștia le cunoșteau". Aceasta înseamnă că modificarea administratorului societății, care nu este operată la Oficiul Registrului Comerțului și nu este publicată în Monitorul Oficial, nu poate fi opusă terților.

Cu privire la caracterul provizoriu al măsurii și a neprejudecării fondului, această condiție este respectată prin însăși logica textului de lege (art. 133 din Legea nr. 31/1990). Suspendarea executării hotărârii atacate durează doar până la momentul soluționării acțiunii de fond privind anularea hotărârii adunării generale a asociaților, care face obiectul unui dosar separat.

Așa fiind, întrucât în mod greșit a fost respinsă de prima instanță cererea reclamanților, în baza art. 480 C. pr. civ., Curtea va admite apelul declarat de reclamanții R___ S_____ F_____ și U______ F_____ P____, va anula sentința apelată și, judecând cauza în fond, va admite cererea formulată de reclamanți împotriva pârâtei ______________________ Timișoara, dispunând suspendarea executării hotărârii nr. 3/25.11.2014 a adunării generale a asociaților ______________________ Timișoara, până la soluționarea acțiunii în anularea acestei hotărâri.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Admite apelul declarat de reclamanții R___ S_____ F_____ și U______ F_____ P____ împotriva sentinței civile nr. 1094/19.12.2014, pronunțată de Tribunalul T____ în dosarul nr. XXXXXXXXXXXX.

Anulează sentința apelată și, judecând cauza în fond, admite cererea formulată de reclamanți împotriva pârâtei ______________________ Timișoara.

Dispune suspendarea executării hotărârii adunării generale a asociaților ______________________ Timișoara nr. 3/25.11.2014, până la soluționarea acțiunii în anularea hotărârii.