Fisa postului - Manager General

 

Cod C.O.R. 121011

Organizatia: se completeaza denumirea exacta a firmei

Departamentul:se completeaza denumirea departamentului in care este incadrat postul

Titulatura postului imediat superior: se completeaza denumirea postului ierarhic superior acestui post (de ex: administrator societate, etc.)

Limite salariale: limita inferiora si cea superioara pentru acest post

Data intocmirii: se specifica data exacta la care a fost intocmita fisa de post

Intocmita de: se completeaza cu numele persoanei si functia acesteia in cadrul organizatiei

Atributii si responsabilitati:

1. Stabileste anual, impreuna cu directorii de departamente, obiectivele generale de dezvoltare;

2. Comunica fiecarui director obiectivele generale si specifice previzionate pentru fiecare departament si urmareste ca acestea sa fie comunicate personalului din cadrul fiecarui departament.

• comunica obiectivele generale, specifice si operationale ale organizatiei catre/intre personalul de conducere, cu mentiunea ca acestia sa transfere la nivele ierarhice inferioare aceste informatii;

Aprobã bugetul de venituri ºi cheltuieli (BCV) ºi rectificãrile acestuia

• elaborareza planificarile de investitii financiare si/sau tehnologice si/sau de resurse umane;

• intocmirea planurilor manageriale anuale si semestriale pe baza analizelor efectuate;

• organizarea departamentelor si a echipelor de proiect in functie de necesitatile organizatiei si de activitatile planificate;

• asigurara coordonarea intre diferitele departamente din cadrul organizatiei;

• elaborareaza proiectul de buget si proiectul de achizitii tehnologice in vederea satisfacerii dezideratelor de rentabilitate si competitivitate pe piata ale organizatiei;

Identificã oportunitãþi de afaceri:

• intocmirea si/sau avizarea documentatiei pentru investitii;

• reprezinta organizatia in relatiile cu terte persoane fizice sau juridice in conformitate cu imputernicirea acordata de A.G.A.;

• incheie actele juridice in numele si pe seama organizatiei, conform imputernicirii acordate de catre A.G.A.;

Asigurã managementul firmei:• negociaza contractul colectiv de munca si contractele individuale de munca;

• urmarirea indeplinirii conditiilor igienico-sanitare, de protectie a muncii, de prevenire si stingere a incendiilor si de protectie a mediului, prevazute de reglementarile si normele legislative in vigoare;

• preocuparea pentru conservarea si dezvoltarea bazei materiale a organizatiei;

• controlul si supervizarea activitatii departamentelor de cercetare-proiectare, de productie, de marketing, financiar-contabil, administrativ, resurse umane si/sau a altor departamente din cadrul organizatiei;

• valorificarea observatiilor si a concluziilor cu privire la diversele segmente ale activitatii organizatiei si aplicarea controlului ameliorativ al autoritatii aferente functiei ocupate;

• avizarea primelor, bonificatiilor sau promovarilor doar pe considerente de merit profesional;

• acordarea de feedback tuturor celor vizati de activitatea decizionala, atat personalului din cadrul organizatiei, cat si persoanelor din exteriorul organizatiei cu care se stabilesc raporturi economice.

Clauza de confidentialitate:

In fisa postului a unui manager general se pot preciza si conditiile in care se vor stipula in contractul individual de muca a unor clauze de confidentialitate.

Relatii la locul de munca:

• de subordonare: administrator societate comerciala sau alta varianta

• de supraordonare: director tehnic, director de cercetare, director economic,

manager resurse umane, sef birou administrativ, etc.

si/sau alte posturi subordonate

• de colaborare/ functionale: personalul de la orice nivel ierarhic care are

nevoie de consultanta sau supervizare; persoane fizice sau juridice din exteriorul organizatiei cu care se stabilesc raporturi economice, juridice sau alte forme de colaborare

Program de lucru:

• 8 ore/zi, 5 zile/saptamana (sau se completeaza cu un alt program al organizatiei);

• posibilitate de prelungire peste program in situatii exceptional (incheieri de contracte, primirea de delegatii); (se precizeaza si acest aspect daca este cazul si/sau alte aspecte care fac referire la programul de lucru).

Posibilitati de promovare:

• in sfera de activitate actuala nu exista;

• transferul in cadrul unui alte filiale este conditionat de nevoile organizatiei (se completeaza doar daca acesta varianta ar putea fi posibila).

Cerinte pentru exercitare:

1. Cerinte medicale:

1.1. rezistenta la oboseala si solicitari efective si intelectuale;

1.2. acuitate auditiva normala;

1.3. vorbire normala.

2. Cerinte psihologice:

2.1. inteligenta peste nivelul mediu (capacitate de analiza si sinteza, memorie dezvolatata, judecata rapida, capacitate de deductie logica);

2.2. usurinta in exprimarea ideilor, deprinderea de a vorbi in public;

2.3. creativitate;

2.4. spirit antreprenorial;

2.5. asumarea responsabilitatilor;

2.6. capacitate de relationare interumana;

2.7. adaptabilitate la sarcini de lucru schimbatoare, la situatii de criza;

2.8. echilibru emotional;

2.9. empatie si receptivitate fata de problemele socio-umane;

2.10. asumarea responsabilitatilor;

2.11. tip de personalitate: I.S.I – Investigativ, social, intreprinzator (clasificarea Holland).

3. Educatie si pregatire profesionala:

3.1. studii superioare;

3.2. cursuri de management;

3.3. cunostinte in domeniul economic;

3.4. cunostinte in domeniul juridic;

3.5. cunostinte de operare pe calculator;

3.6. cunoasterea a cel putin o limba straina de circulatie internationala.

La acest capitol se precizeaza toate conditiile pe care ar trebui sa le indeplineasca ocupantul acestui post, conditii care evident sunt stabilite de fiecare organizatie in parte.

4. Deprinderi transferabile:

4.1. acordare si transmitere de informatii;

4.2. culegere, clasificare si interpretare a informatiilor;

4.3. planificare si organizare a operatiilor si activitatilor;

4.4. pregatire de materiale si rapoarte;

4.5. deprinderea de a lucra in echipa;

4.6. deprinderi de cercetare si investigare.

• Competenþele postului de muncã:

• cunostinþe si deprinderi:

1. Cunoºtinþe de management organizaþional, financiar, vânzãri;

2. Cunoaºterea în profunzime a pieþei locale de afaceri;

3. Cunoaºterea legislaþiei în domeniu;

4. Cunoaºterea unei limbi de circulaþie internaþonalã - limba englezã - la un nivel mediu - avansat (scris, citit, vorbit);

5. stãpânirea unor tehnici ºi instrumente financiar-contabile;

• cerinþe comportamentale:

1. capacitãþi persuasive;

2. capacitate de coordonare;

3. responsabilitate personalã;

4. capacitate de planificare ºi organizare;

5. eficienþã personalã;

6. spirit de echipã;

7. comportament etic/integritate