Care sunt situaţiile în care ANAF poate modifica, din oficiu, vectorul fiscal cu privire la TVA şi care este baza legală?

Modificarea vectorului fiscal se efectuează în conformitate cu Procedura de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA aprobată prin OPANAF 3331/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

Astfel, organele fiscale, prin compartimentul cu atribuţii în domeniul înregistrării fiscale, pot modifica din oficiu vectorul fiscal cu privire la TVA în următoarele situaţii:

a. înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în conformitate cu prevederile art. 153 alin. (1) lit. b), alin. (2), (4) sau (5) ori ale art. 1531 alin. (1), după caz, din Codul fiscal şi care nu solicită înregistrarea;

b. anularea înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile declarate inactive potrivit dispoziţiilor art. 78 indice 1 din Codul de procedură fiscală;

c. anularea înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile aflate în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului;

d. anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul în care asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Prin excepţie, în cazul societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se dispune anularea înregistrării persoanei în scopuri de TVA dacă:

1. administratorii şi/sau persoana impozabilă însăşi, în cazul societăţilor pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni, au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. asociaţii majoritari sau, după caz, asociatul unic şi/sau administratorii şi/sau persoana impozabilă însăşi, în cazul altor societăţi decât cele menţionate la pct. 1, au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

e. anularea înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este luna şi care nu au depus niciun decont de taxă pentru 6 luni consecutive, precum şi a persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au depus niciun decont de taxă pentru două trimestre calendaristice consecutive;

f. anularea înregistrării în scopuri de TVA dacă în deconturile de taxă depuse pentru 6 luni consecutive, în cazul persoanelor care au ca perioadă fiscală luna calendaristică, sau pentru două trimestre calendaristice consecutive, în cazul persoanelor impozabile care au ca perioadă fiscală trimestrul calendaristic, nu au fost evidenţiate achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/prestări de servicii realizate în cursul acestor perioade de raportare;

g. anularea înregistrării în scopuri de TVA dacă persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, societate cu sediul activităţii economice în România, înfiinţată în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, supusă înmatriculării la registrul comerţului, nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activitate economică, potrivit criteriilor şi în termenele stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;

h. anularea înregistrării, pentru achiziţii intracomunitare, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 153 indice 1 din Codul fiscal, când persoana respectivă se înregistrează în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 153 din Codul fiscal;

i. anularea înregistrării în scopuri de TVA a persoanei care nu era obligată să solicite înregistrarea sau nu avea dreptul să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal.