Calitatea de salariat si administrator al societatii cu raspundere limitata

Contrar unor opinii doctrinare[1], consider că administratorul societăţii cu răspundere limitată poate cumula în mod valabil funcţiile de administrator şi salariat în cadrul aceleiaşi societăţi[2].

Fără a discuta problematica naturii juridice a raporturilor dintre administratori şi societate, legea 31/1990 privind societăţile comerciale („Legea 31”) stabileşte la art. 72 că obligaţiile şi răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispoziţiile referitoare la mandat şi de cele special prevăzute în lege. Cu toate acestea, în lipsa unei interdicţii exprese în lege, relaţia dintre o societate comercială şi administrator se poate concretiza şi prin încheierea unui contract de muncă. În practică, până la modificarea din anul 2006 a Legii 31 existau numeroase situaţii în care administratorul unei societăţi comerciale cumula şi calitatea de salariat al respectivei societăţi. Odată cu modificarea legii, acest cumul a fost interzis numai cu privire la administratorii unei societăţi comerciale pe acţiuni[3].

În varianta actuală a Legii 31, la art. 1371 alin. 3 – care face parte din capitolul IV, secţiunea a III-a, subsecţiunea I (mai exact Societăţile pe acţiuni – Despre administrarea societăţii – Sistemul unitar), se prevede expres că pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. Mai mult, dacă administratorii au fost desemnaţi dintre salariaţii societăţii, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

Prevederile menţionate anterior sunt însă de strictă interpretare. Nu există temei pentru a lărgi sfera de aplicare a dispoziţiilor art. 1371 alin. 3 care se referă exclusiv la administrarea societăţilor pe acţiuni, nu şi la administrarea societăţilor cu răspundere limitată. Ca regulă generală, dispoziţiile privitoare la administrarea societăţilor pe acţiuni nu sunt aplicabile societăţilor cu răspundere limitată, indiferent dacă acestea din urmă sunt sau nu supuse obligaţiei de auditare.

Nu poate fi împărtăşită opinia conform căreia odată cu modificările aduse Legii 31 prin Legea 441/2006, regulile de guvernare corporatistă se aplică şi societăţilor cu răspundere limitată. Ordonanţa de urgenţă nr. 82/2007 care a adus şi ea modificări Legii 31 precizează expres că aceste reguli nu se aplică societăţilor cu răspundere limitată, ci numai corporaţiilor, adică societăţilor pe acţiuni[4].

În mod eronat, după modificarea din 2006 a Legii 31, multă lume a inţeles că regulile de guvernare corporatistă se aplică şi societăţilor cu răspundere limitată. Însă precizările OUG nr. 82/2007 fac acum uşor de înţeles ideea că societăţile cu răspundere limitată nu vor fi nevoite să-şi organizeze administraţia dupa sistemul consiliu de administraţie – manager, managerii de SRL-uri nu vor fi obligaţi să încheie un contract de mandat cu societatea, putând fi pur si simplu numiţi prin hotărâre a adunării generale sau angajaţi cu contract de muncă, nu vor fi obligaţi să-şi cumpere o poliţă de asigurare profesională şi nu vor fi obligaţi să renunţe la contractul de muncă în schimbul unui contract de mandat. Inclusiv unicul asociat într-o societate unipersonală va putea sa încheie un contract de muncă cu propria societate[5].

Numai în cazuri determinate se reţin ca aplicabile societăţilor cu răspundere limitată prevederi ce reglementează în primă instanţă alte tipuri de societăţi (spre exemplu, art. 199 alin. 1 din Legea 31 stabileşte că anumite prevederi referitoare la auditul financiar şi cenzorii societăţilor pe acţiuni sunt incidente şi în cazul societăţilor cu răspundere limitată).

Nu în ultimul rând, dacă administratorul ar fi supus obligaţiei de a nu încheia un contract individual de muncă cu societatea, s-ar aduce atingere principiului libertăţii de alegere a locului de muncă şi principiului non-discriminării, fapt ce conduce la ridicarea unor probleme de constituţionalitate a art. 1371 alin. 3 din Legea 31[6].

În consecinţă, cum Legea 31 nu conţine nicio interdicţie în acest sens, nu poate fi contestată admisibilitatea cumulului calităţii de administrator cu cea de salariat în cadrul societăţilor cu răspundere limitată. Regula prevăzută la art. 1371 alin. 3 din Legea 31 cu privire la societăţile pe acţiuni nu este aplicabilă societăţilor cu răspundere limitată şi nici celorlalte societăţi de persoane, astfel că între calităţile de administrator şi salariat nu există incompatibilitate.