Tardivitatea depunerii contestatiei la tabelul creditorilor

DOSAR NR. *****

ROMANIA

TRIBUNALUL BUCUREŞTI –SECŢIA A VII A –CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ NR.***

Şedinţa publică de la 31.05.2016

Tribunalul constituit din :

Preşedinte-Judecător Sindic : SFI

Grefier : GIC

Pe rol se află soluţionarea cauzei civile având ca obiect contestaţie împotriva tabelului preliminar rectificat II al societăţii debitoare **** formulată de contestatorii ****, în contradictoriu cu intimatul ****

Dezbaterile au avut loc in şedinţa publică din data de 26.04.2016, cand instanta, avand nevoie de timp pentru a delibera, a amanat pronuntarea la data de 03.05.2016, 10.05.2016, 17.05.2016, 24.05.2016 şi apoi la 31.05.2016 cand a hotarat urmatoarele :

TRIBUNALUL

Prin cererea inregsitrata la Tribunalul Bucuresti sub nr.*** creditoarea ** a formulat contestatie impotriva tabelului preliminar rectificat II al obligatiilor debitoarei ****), tabel publicat in BPI ** cu privire la inregistrarea creantei societatii **, solicitand inlaturarea acesteia din tabel.

In motivarea cererii s-a aratat ca la data de 4.04.2011 societatea ** a formulat cerere de deschidere a procedurii insolventei **motivat de faptul ca detine impotriva debitoarei o creanta compusa din debit in suma de 65.280.193 USD si dobanda legala aferenta calculata in conditiile art.43 cod comercial. Aceasta cerere a facut obiectul dosarului ** Aceast dosar a fost conexat la dosarul nr.** avand ca obiect cererea debitoarei de deschidere a procedurii insolventei.

S-a aratat ca la data de 4.08.2012 ** a formulat in nume propriu, in calitate de creditor, cerere de admitere la masa credala a ** solicitand inscrierea la masa cu suma de 65.280.193 USD debit principal si 51.033.479,27 lei dobanzi legale calculate pentru perioada 29.06.2007 -21.06.2011.

Administratorul judiciar a inscris aceasta creanta in tabelul preliminar publicat in BPI ** astfel:

-185.616.646,26 lei (echivalentul a 65.277.526,38 USD) debit principal in categoria creantelor garantate (diferenta de 2666,62 USD stabilita in minus fata de cererea creditorului a fost achitata)

-51.033.479,27 lei dobanda – creanta admisa sub conditie intrucat Fondul Proprietatea nu a prezentat o modalitate de calcul a acestei sume dar si datorita faptului ca s-a depasit data deschiderii procedurii

Ulterior, administratorul judiciar a publicat in BPI ** un tabel preliminar rectificat in care ** apare inscris cu o creanta in valoare totala de 236.650.125,53 lei (185.616.646,26 debit +51.033.479,27 lei dobanda) integral sub conditie avand in vedere nedepunerea documentelor contabile din care sa rezulte modalitatea de calcul a dobanzii dar si litigiul inregistrat pe rolul Judecatoriei Sector 1 Bucuresti sub nr.** privind contestatia formulata de debitoare impotriva executarii silite pornita de creditorul ** pentru acelasi debit incris la masa. De asemenea pentru inscrierea sub conditie, administratorul judiciar a avut in vedere si declaratia scrisa la ** potrivit careia nu ** este titularul creantei.

Ulterior, desi nu au aparut elemente noi cu privire la creanta ***, administratorul judiciar a intocmit tabelul preliminar rectificat II, publicat in BPI **, inscriind ** cu o creanta totala de 236.292.723 lei compusa din echivalentul in lei a sumei de 65.280.193 USD si 50.676.076,74 lei dobanda.

Impotriva acestui tabel, creditoarea a formulat prezenta contestatie sustinand ca ** nu indeplineste conditiile necesare pentru a fi indreptatit a participa la procedura insolventei, in esenta din urmatoarele motive:

- administratorul judiciar nu a verificat creanta ** desi avea aceasta obligatie in conditiile in care titlul detinut de acest creditor era contestat de debitoare in litigiul inregistrat pe rolul Judecatoriei Sector 1 avand ca obiect contestatie la executare , dosar **

- solicitarea administratorului judiciar catre ** facuta in august 2011, de a se prezenta o modalitate de calcul a dobanzii a ramas fara rezultat pana in 2013 cand prin adresa nr.106/18.02.2013 ** comunica modul de calcul a dobanzii, modificand cuantumul acesteia de la 51.033.479,27 lei, cat a solicitat initial la 50.676.076,74 lei. In aceste conditii apreciaza contestatoarea ca se impune inlaturarea dobanzii solicitate intrucat cererea a fost depusa peste termenul limita de inregistrare creante stabilit prin sentinta de deschidere a procedurii, respectiv 8.08.2011.

- ** nu este titularul creantei, aspect recunoscut chiar de acesta prin cererea depusa in dosarul nr.45619/3/2011 a1.1 avand ca obiect contestatie la tabel preliminar, in care indica ca posibili titulari ai creantei inscrise in tabel ca fiind ** si **. In aceste conditii, dat fiind faptul ca ** a formulat cererea de inscriere la masa credala in nume propriu rezulta ca nu trebuia inscris la masa, neavand calitatea de creditor. S-a mai aratat ca nu are relevanta daca acesta a actionat in calitate de mandatar a adevaratului creditor (** sau **) in conditiile in care cererea de inscriere la masa a fost formulata in nume personal si nu in calitate de mandatar, iar la acest moment este tardiv a se inlocui in tabel ** cu unul din potentialii creditori indicati (**sau **).

In consecinta, a solicitat admiterea cntestatiei si inlaturarea ** de la masa credala pentru motivele mai sus expuse.

La data de 1.04.2013 administratorul judiciar al debitoarei ** a depus intampinare (fila 89 dosar 8624/3/2013) prin care a solicitat respingerea acesteia ca neintemeiata.

In motivare a aratat ca initial creanta ** a fost una bugetara nascuta in patrimoniul Statului in temeiul art.1 din HG 752/1991 subsecvent caruia **a emis doua scrisori de garantie nr.3 si 4/7.01.1992, pentru garantarea creditului obtinut de debitoarea ** de la un grup de societati straine. Emiterea celor doua scrisori de garantie a fost confirmata si de conventia din 26.07.1995 incheiata intee debitoare si **.

In perioada 16.01.1996-19.05.2003 ** a efectat, in calitate de garant, mai multe plati catre creditorii debitoarei, devenind astfel creditor al societatii **. Valoarea totala a acestor plati la care s-au adaugat accesoriile, diminuata cu sumele restituite de debitoare, reprezinta creanta aflata in prezent in patrimoniul **

Creanta Statului impotriva debitoarei a fost cesionata de **catre ** in temeiul contractului de cesiune de creanta nr.3/28.06.2002 si a 5 acte aditionale corespunzatoare platilor efectuate dupa incheierea contractului de cesiune, ultimul dintre acestea fiind incheiat la 13.12.2003.

In anul 2007, in temeiul art.4 din OUG 81/2007, creanta a fost transferata de la **catre **, sens in care afost incheiat si protocolul de predare primire nr.633, conform caruia la data semnarii acestuia debitoarea avea de achitat catre ** un debit in cuantum de 68.814.197 USD, din care s-a achitat in anii 2008 si 2009 suma de 400.000 USD iar in 2010 sumele de 110.000 USD, 148.000 euro si 8.820.000 lei.

La data de 12.10.2010 intre debitoare si ** a fost semnat un acord prin care societatea ** recunostea sumele datorate **, incercand la momentul respectiv suspendarea executarii silite declansate de acest creditor si reesalonarea datoriei, in vederea evitarii procedurii de insolventa. Acest acord a fost aditionat de 6 ori, prelungindu-se succesiv durata suspendarii executarii silite.

S-a aratat ca ** are calitatea de creditor intrucat creanta a trecut din patrimoniul ** in patrimoniul ** in baza OG 92/2002, fiind mai departe transferata prin efectul dispozitiilor art.4 din OUG 81/2007 in patrimoniul **.

In ceea ce priveste modul in care a fost inscrisa creanta la masa credala, s-a aratat ca initial debitul in suma de 185.616.646,26 lei a fost inscris in categoria creantelor garantate iar dobanda in suma de 51.033.479,27 lei sub conditie motivat de faptul ca nu se prezentase si o modalitate de calcul a acesteia.

La data de 17.02.2012 administratorul judiciar a rectificat tabelul preliminar al obligatiilor de plata, in sensul ca intreaga creanta (debit si dobanzi) a societatii **a fost inscrisa sub conditie.

Inscrierea sub conditie s-a datorat urmatoarelor imprejurari:

a)La 8.02.2012 Judecatoria Sectorului 1 a pronuntat solutia in dosarul nr.**, avand ca obiect contestatia la executare formulata de debitoare impotriva executarii silite pornita de **, in sensul admiterii contestatiei si anularii actelor de executare. Aceasta solutie a instantei a fundamentat un dubiu al administratorului judiciar cu privire la calitatea de creditor a **. Ulterior motivarii solutiei s-a constatat ca actele de executare au fost anulate pentru lipsa incuviintarii executarii silite si nicidecum pentru nevalabilitatea titlului sau prescrierii creantei astfel cum a sustinut debitoarea in contestatia formulata.

b)La 15.02.2012, la termenul de judecata din dosarul ** ** a depus in sedinta o cerere prin care a solicitat instantei sa constate ca titularul creantei este **

S-a aratat ca ulterior, dupa motivarea solutiei data de Judecatoria Sectorului 1, s-a reanalizat situatia creditorului **, sens in care a fost intocmit si publicat in BPI tabelul preliminar rectificat II in care acest creditor a fost trecut cu suma de 236.292.723 lei creanta garantata compusa din 185.616.646,26 lei debit si 50.676.076,74 lei dobanda.

In ceea ce priveste dobanda, s-a aratat ca aceasta a fost solicitata in termenul de declarare creanta, insa modalitatea de calcul a fost comunicata ulterior, astfel ca nu se impune inlaturarea acesteia pentru tardivitatea cererii astfel cum a invocat contestatoarea.

In consecinta a solicitat respingerea contestatiei ca neintemeiata.

La termenul de judecata din 12.06.2013 intimatul ** a depus intampinare prin care a solicitat pe cale de exceptie respingerea contestatiei ca tardiv formulata iar pe fond respingerea acesteia ca neintemeiata (fila 125 si f.116-124 dosar **).

In motivarea exceptiei tardivitatii s-a aratat ca rectificarea tabelului preliminar de catre administratorul judiciar nu reprezinta de plano un caz de repunere in termenul de formulare a contestatiei.

Cum prin prezenta actiune creditoarea ** contesta insasi creanta **, aceasta trebuia sa formuleze contestatie impotriva primului tabel preliminar publicat in BPI din 14.09.2011 si nu impotriva rectificarii acestuia, in conditiile in care in primul tabel preliminar Fondul Proprietatea a fost trecut cu suma solicitata.

Pe fondul actiunii a aratat ca sustinerile contestatoarei sunt eronate si nefondate reprezentand simple afirmatii.

In ceea ce priveste calitatea sa de titluar al creantei, s-a aratat ca dreptul **de a solicita inscrierea la masa credala s-a nascut in temeiul art.4 Titlul II din OUG 81/2007, restul sustinerilor facute in alte dosare conexe reprezentand doar o interpretare a legii facuta de reprezentantii conventionali ai Fondului.

La termenul de judecata din 12.06.2013 (f.125 dosar **) s-a dispus conexarea dosarelor nr.***la dosar nr.**

Prin cererea inregistrata la Tribunalul Bucuresti sub nr.** administratorul special al debitoarei, domnul ** a formulat contestatie impotriva tabelului preliminar rectificat II al debitoarei **publicat in BPI ** solicitand inlaturarea creantei Fondului Proprietatea.

In motivarea cererii a aratat ca inscrierea acestui creditor in tabelul de creante este nelegala, in esenta din urmatoarele motive:

-Nu exista nici un temei legal sau procedural care sa justifice inscrierea acestei creante, administratorul judiciar procedand nelegal la rectificarea tabelului de creante

-** nu este titularul creantei inscrise

-Inscrierea ** in tabelul de creante este tardiva si neintemeiata, creanta in discutie fiind prescrisa si nedovedita.

A mai aratat contestatorul ca tabelul rectificat II a fost intocmit de catre administratorul judiciar din initiativa acestuia fara a exista o explicatie sau ratiune juridica de natura a atrage modificarea tabelului initial.

S-a mentionat ca ** nu a dovedit ca este titularul creantei pretinse, motiv pentru care acesta nu trebuia inscris la masa credala.

In ceea ce priveste prescrierea creantei s-a aratat ca debitoarea ** a obtinut anularea executarii silite intreprinse de **. Cum ultima plata facuta de debitoare a fost in data de 19.05.2003 rezulta ca la 19.05.2006 a intervenit prescriptia.

La 12.06.2013, in sedinta de judecata administratorul judiciar al debitorului a depus intampinare (f.30 si f.70 dosar conexat **) prin care a solicitat respingerea contestatiei ca neintemeiata.

A invocat exceptia lipsei calitatii de reprezentant a contestatorului precum si exceptia lipsei calitatii procesuale active a acestuia.

In motivarea exceptiilor a aratat ca exercitiul dreptului de administrare in persoana domnului ** a fost suspendat de instanta prin efectul ordonantei presedintiale pronuntata in dosarul nr.**.

Asadar acesta este in imposbilitatea temporara de exercitare a oricaror atributii specifice administratorului special. Mai mult, acesta nu are nici calitate procesuala activa deoarece nu poate justifica un interes in promovarea prezentei contestatii.

Pe fondul cauzei a solicitat respingerea contestatiei ca neintemeiata aratand ca prin acest demers procedura contestatorul urmareste o repunere in termenul de contestare a tabelului preliminar

In ceea ce priveste prescrierea creantei, s-a aratat ca dreptul ** la recuperarea creantei a luat nastere la 23 decembrie 2013, data incheierii actului aditional la contractul de cesiune de creanta dintre ** si **

Potrivit art.13 alin.5 din OUG 51/1998 pentru creantele detinute de **se aplica un termen special de prescriptie de 7 ani, care in cauza a fost intrerup intrucat la 9 iulie 2010 s-a formulat o cerere de executare silita

S-a mai aratat ca prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor debitoarei din 21.oct.2004 a fost recunoscuta datoria catre **, cand s-a decis darea in plata in contul creantei a unei anumite parti din ansamblul rezidential **. Fata de aceasta recunoastere termenul de 7 ani ar fi expirat in octombrie 2011.

La 12.06.2013, ** a depus intampinare (f.58 dosar conexat **) prin care a invocat tardivitatea contestatiei iar pe fond a solicitat respingerea acesteia ca neintemeiata.

In ceea ce priveste tardivitatea, s-a aratat ca in realitate contestatia formulata de administratorul special ** este indreptata impotriva creantei ** din tabel, imprejurare care putea fi contestata printr-o actiune indreptata impotriva tabelului preliminar intial.

Pe fondul cauzei a aratat ca actiunea este neintemeiata, intrucat ** a dovedit ca a preluat creanta de la **, care la randul sau a preluat datoria de la **.

S-a mai aratat ca suma pretinsa nu este nici prescrisa intrucat debitoarea a recunoscut de mai multe ori datoria catre **, recunoasteri ce au avut ca efect intreruperea prescriptiei.

La acelasi termen de judecata din 12.06.2013 (f.70 dosar conexat nr.**) creditorul ** a depus cerere de interventie in interesul contestatorului ** (f.21 dosar conexat **), prin care s-a solicitat admiterea contestatiei.

In motivarea cererii a aratat ca ** nu este titularul creantei solicitate a fi inscrisa la masa credala aspect ce rezulta chiar din apararile facute de acesta in dosarul nr.** a1 (devenit ***) avand ca obiect contestatia formulata de creditorul ** impotriva tabelului preliminar ce vizeaza creanta **.

S-a mai aratat ca inscrierea creantei ** in tabel este tardiva, neintemeiata si prescrisa.

In consecinta a solicitat respingerea contestatiei ca neintemeiata.

La termenul din 12.06.2013 s-a dispus conexarea dosarului ** la dosar **.

Prin cererea inregsitrata la Tribunalul Bucuresti sub nr.** creditoarea ** a formulat contestatie impotriva tabelului preliminar rectificat II al obligatiilor debitoarei ** (in continuare **), tabel publicat in BPI ** cu privire la inregistrarea creantei societatii ** solicitand inlaturarea acesteia din tabel.

In motivare, s-au invocat in principiu aceleasi motive ca ale contestatorilor sus mentionati.

La 12.06.2013, administratorul judiciar al debitoarului a depus intampinare prin care a solicitat respingerea acesteia ca neintemeiata, reinterand apararile facute mai sus.

La acelasi termen a depus intampinare si intimata ** reluand apararile facute in dosar ** (f.36 dosar **)

La termenul din 12.06.2013 s-a dispus conexarea dosarului ** la dosar **.

La termenul de judecata din 11.09.2013 s-a formulat cerere de recuzare impotriva completului de judecata, cerere ce a fost admisa prin incheierea din 24.09.2013 (f.144-146 dosar **).

Ca efect a admiterii cererii de recuzare, dosarul a fost inregistrat sub nr.** a1.

La termenul de judecata din 28.10.2014 contestatoarea ** asolicitat in temeiul art.57 alin.3 si 129 cpc introducerea in cauza a ** si a **, avand in vedere sustinerile **potrivit carora titularul creantei pretinse ar fi putea fi unul din cei doi creditori indicati (f.115-128 vol.6)

La termenul de judecata din 20.01.2015 (f.63 si 89 vol.8) s-a depus de ** copie a Monitorului Oficial nr.22/12.01.2015 in care a fost publicata Legea 10/2015 pentru aprobarea OUG 32/2012.

Potrivit art.IV din actul normativ sus mentionat creanta prevazuta la art.4 din OUG 81/2007 (respectiv creanta impotriva debitoarei ** ) se preia de catre **de la ** cu toate accesoriile.

La termenul de judecata din 5.05.2015 (f.144 vol.8) s-a luat act de renuntarea contestatoarei ** la introducerea in cauza in calitate de intervenient fortat a ** si s-a constatat fata de dispozitiile legii 10/2015 prin care a fost transmisa creanta la ** transmisterea calitatii procesuale pasive a **.

Prin aceeasi incheiere in baza disp.art.57 alin.3 si 58 din vechiul cod de procedura civila aplicabil in cauza, s-a dispus introducerea in cauza in calitate de intervenient in interes propriu a **) avand in vedere sustinerile ** (creditor reclamant in procedura insolventei) care a indicat aceasta institutie ca posibil titular al creantei contestate. (f.120 vol.6).

Prin incheierea din 13.10.2015 (f.68 vol.9) s-a incuviintat cererea de majorare onorariu formulata de expert **, desemnat in cauza, de la 2000 lei la 12.000 lei, diferenta de onorariu ce a fost stabilita in sarcina intervenientului **, acesta fiind achiat.

La data de 10.11.2015 s-a depus la dosar cerere de renuntare la judecata formulata de ** (f.69 vol.9 dosar **).

Prin cererea depusa la 17.11.2015 de expert judiciar **, s-a solicitat majorarea onorariului cu suma de 2500 lei datorita activitatii desfasurarte pentru rasunsul la obiectiuni (f.90-91 vol.9 dosar **).

In cauza s-au depus concluzii scrise de contestatorii ** si **, administratorul judiciar ** si intimatul ** .

Probe – in cauza s-a administrat proba cu inscrisuri si expertiza contabila (f.10-58 vol.6 si 45-47 vol.8).

Analizand actele si lurarile dosarului se retin urmatoarele:

Prin cererea inregistrata sub nr.** pe rolul Tribunalului Bucuresti debitoarea **). Anterior inregistrarii acestei actiuni se solicitase deschiderea procedurii insolventei si de catre creditorul ** fata de aceeasi debitoare, dosar inregistrat sub nr.**, ce a fost conexat la dosar **

Prin incheierea din 8.06.2011 pronuntata in dosar ** s-a deschis procedura insolventei fata de debitoarea ** , fiind desemnat administrator judicar provizoriu ** Ulterior, prin Decizia ** pronuntata de Curtea de Apel (f.130 vol.6) a fost desemnat administrator judiciar provizoriu **.

La data de 4.08.2011, creditorul ** a formulat declaratie de creanta (f.37 dosar **) prin care a solicitat inscrierea la masa credala cu o creanta garantata in suma de 65.280.193 USD reprezentand debit si 51.033.479,27 lei dobanzi calculate pentru perioada 29.06.2007 -21.06.2011.

In BPI nr.** (f.12-13 **) a fost publicat tabelul preliminar de creante in care la poz.1 creante garantate a fost inscris creditorul ** cu debitul in suma de 65.280.193 USD (echivalent in lei 185.616.646,26 lei) . In ceea ce priveste dobanda in suma de 51.033.479,27 lei aceasta a fost inscrisa sub conditie intrucat nu se prezentase o modalitate de calcul.

Dupa publicarea acestui tabel, administratorul judiciar a intocmit si publicat in BPI **, tabelul preliminar rectificat I (f.22 dosar **) in care ** a fost trecut cu intreaga creanta (atat debit cat si dobanda) sub conditie.

Pentru a proceda astfel administratorul judiciar a avut in vedere solutia pronuntata de Judecatoria Sector 1 Bucuresti, pronuntata in dosar nr.**, prin care se admisese contestatia la executare formulata de debitoarea ** impotriva executarii silite pornita de ** anterior deschiderii procedurii insolventei, pentru recuperarea aceleasi creante.

Dupa primirea motivarii hotararii pronuntata in contestatia la executare ( in care se arata ca singurul motiv avut in vedere pentru anularea actelor de executare este lipsa incuviintarii executarii silite – fila 63 dosar **), administratorul judiciar a intocmit si publicat in BPI ** (f.30 dosar **) tabelul preliminar rectificat II in care ** a fost trecut cu intreaga creanta de 65.280.193 USD (debit) si 50.676.076,74 lei dobanda (astfel cum a fost precizata) drept creanta garanta, neafectata de vreo conditie sau termen.

Impotriva tabelului preliminar rectificat II au formulat contestatie, pentru motivele sus aratate, creditorii **si administratorul special **

De asemenea, ** a formulat cerere de interventie in interesul contestatorului **

Potrivit art.73 din legea 85/2006 debitorul, creditorii şi orice altă parte interesată vor putea să formuleze contestaţii cu privire la creanţele şi drepturile de preferinţă trecute de administratorul judiciar/lichidator în tabelul preliminar de creanţe.

In cea ce priveste exceptia tardivitatii formularii contestatiei, invocata de **a, se retine ca tabeul preliminar rectificat II a fost publicat in BPI la 22.02.2013 iar contestatiile au fost formulate la 26.02.2013 (dosar **), respectiv 27.02.2013 (dosar nr.** si **), astfel cum rezulta din data postei aplicata pe plicul de expediere.

Asadar contestatiile au fost formulate in termenul de 5 zile prevazut de lege.

Faptul ca prin aceste contestatii se aduc critici creantei **, ce a fost inscrisa si in primul tabel preliminar , nu este de natura a atrage respingerea acestora ca tardiv introduse in conditiile in care administratorul judiciar a inteles a intocmi un nou tabel in care sa modifice atat sarcinile creantei cat si cuantumul dobanzii. Asadar, fata de acest nou tabel (care nu este identic cu primul tabel) trebuie sa se asigure persoanelor indreptatite dreptul de acces la contestatie.

Fata de cele sus aratate, urmeaza a respinge exceptia tardivitatii ca neintemeiata.

In ceea ceea priveste cererea de renuntare la judecata formulata de administratorul special *** (f.69 vol.9 dosar 8624/3/2013 a1) se retin urmatoarele:

Potrivit art. 3 pct.26 din Legea nr. 85/2014, administratorul special este persoana fizică sau juridică desemnată de Adunarea Generală a acționarilor/asociaților/membrilor debitorului împuternicită să le reprezinte interesele în procedură și, atunci când debitorului i se permite să își administreze activitatea, să efectueze, în numele și pe contul acestuia, actele de administrare necesare.

In speta, fata de faptul ca administratorul special reprezinta interesele asociatilor in procedura, s-a solicitat acestuia sa depuna dovada mandatului special cu privire la renuntarea la judecata dat de asociatii debitoarei (f.92 si 98 vol.9 dosar **).

Avand in vedere ca acesta nu a depus dovada mandatului special data in sensul celor sus aratate si vazand disp.art.68-70 din vechiul cod de procedura civila aplicabil in cauza, instanta urmeaza a anula cererea de renuntare la judecata, pentru lipsa mandatului special acordat in acest sens de asociatii reprezentati de administratorul special.

Pe fondul cauzei, contestatiile urmeaza a fi respinse ca neintemeiate din urmatoarele considerente:

Din inscrisurile depuse la dosar rezulta ca in anul 1991, in vederea realizarii unui proiect de constructie si exploatare a unui centru de comert international format din hotel, 10.000 mp birouri, centru de afaceri si investitii precum si un complex de agrement cu vile, debitoarea a contractat 3 credite de la banci franceze si romanesti, astfel:

-30 mil.Ecu prin Conventia de credit din 14.11.1991 finantata de **

- 500 milioane franci francezi, in baza conventiei de ** cu sef de fila ** din 20.12.1991. Creditul urma a fi rambursat in 8,5 ani

-108 milioane franci francezi , pe baza Conventiei de Credit pe Termen Lung cu sef de fila **, la data de 20.12.1991 , rambursabil in 9,5 ani.

Se mai retine ca imprumuturile externe contractate au fost garantate de Statul Roman, in baza art.1 din HG nr.752/1991

In consecinta la data de 7.01.1992 Statul Roman in calitate de garant, a emis in favoarea creditorilor externi doua garantii pentru c/val.in lei aferenta creditelor extene mentionate mai sus, respectiv scrisorile de garanatie nr.3 si 4.

La data de 26 iulie 1995 intre ** si debitoare a fost semnata o Conventie prin care partile au confirmat emiterea celor doua scrisori de garantie pentru creditul obtinut de **

Intrucat debitoarea ** nu si-a achitat datoriile contractante, in perioada 16 octombrie 1996 - 19 mai 2013 ** a efectuat in calitate de garant, mai multe plati catre creditorii bancari.

In baza OG 29/2002 creanta Statului a fost preluata de la ** la ** *contract cesiune de creanta nr.3/28.06.2002 si actele aditionale incheiate la acesta –f.19 vol.1) .

De asemenea, in temeiul OUG 51/1998 AVAB a preluat de la **x, prin contractul de cesiune de creanta nr.243718/21.07.1999 (f.24 vol.1) si de la **, prin contractul de cesiune de creanta nr.520001/17.12.1999 (f.104 vol.1), creantele Statului Roman fata de debitorul **

Prin OUG 81/2007 publicata in MO la 21.06.2007 creanta ** a fost transferata catre **, sens in care la 1.10.2007 intre ** si ** s-a incheiat Protocolul de predare primire nr.633/1.10.2007.

Valoarea totala a platilor facute de stat poentru debitoare la care s-au adaugat accesorii, diminuata cu sumele restituite, a fost solicitata de ** prin declaratia de creanta a fi inscrisa la masa credala.

Sustinerile contestatorilor potrivit carora nu exista titlu de creanta nu pot fi primite, aceste aspect fiind pe deplin lamurit prin sentinta civila nr.22/2003 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti in dosar ** ramasa definitiva si irevocabila prin Decizia nr.4200/2003 pronuntata de ICCJ in dosar ** (f.1-6 vol.8 dosar **).

Concluzionand cu privire la aceasta critica se retine potrivit deciziei ** ca izvorul juridic al obligatiei ** este in lege iar creanta ** nu a izvorat din subrogatia in drepturile creditorului platit specific fidejusorului ci isi are izvorul in legea datoriei publice.

Asa fiind, nu pot fi primite nici apararile facute de contestatoare in sensul lipsei calitatii de reprezentant al ** la depunerea declaratiei de creanta intrucat nu se impunea o asemenea calitate in conditiile in care datoria a fost transferata acestuia prin lege.

De altfel, intreaga discutie cu privire la titularul creantei, in sensul ca nu ** ar fi indreptatit a solicita inscrierea la masa credala a debitoarei **, au aparut in urma unor interpretari/speculatii facute de aparatorii (avocatii) ** intr-un alt dosar avand ca obiect contestatie la tabel, respectiv in dosarul nr. **

Interpretarea avocatilor facuta in acel dosar nu poate constiutui temei legal cu privire la cine este sau nu titularul creantei. Cat timp legiuitorul a mentionat ca transmite creanta de la ** catre **, orice discutie cu privire la alti posibili titulari este inutila si da nastere la speculatii ce nu-si au locul in contextul sus aratat.

Asa fiind, se retine ca ** era indreptatit pe deplin a formula in nume propriu declaratie de creanta, ceea ce a si facut.

In ceea ce priveste prescrierea dreptului de a cere executarea silita aceasta nu a intervenit.

Asa cum s-a aratat si in considerentele sentintei civile nr.22/17.02.2003 (f.5 vol.8), in februarie 2003 ** (ce a prelut creanta de la **) nu putea cerere executarea obligatiei la plata de la debitoarea ** la acel moment scadenta obligatiilor de plata ale ** fata de **, respectiv **, era suspendata pentru ca nu s-a indeplinit conditia suspensiva, respectiv achitarea datoriei catre bancile straine.

Cum la data de 19 mai 2003 a fost executata garantia statului, de la aceasta data a inceput sa curga dreptul de a cere executarea silita. La acel moment creanta era la ** motiv pentru care acesta a beneficiat de termenul de prescriptie de 7 ani potrivit art.13 din OUG 51/1998.

Debitoarea a recunoscut datoria, atat fata de ** cat si fata de ** in mai multe randuri, cu titlu de exemplu:

-Hotararea AGA nr.13/21.10.2004 prin care s-a convenit darea in plata catre **, in contul datoriei a unor bunuri imobile in vederea diminuarii datoriei catre ** cu suma de 11.740.000 euro (f.136 – 144 vol.1)

-Adresa 275/aprilie 2007 (f.111-113 vol.1)

-Adresa nr.162/19.08.2008 prin care debitoarea recunoaste datoria catre ** noul creditor dat fiind faptul ca in iunie 2007 creanta a fost preluata de acesta de la ** (f.151-152 vol.1). Prin aceeasi adresa debitoarea se angajeaza sa achite suma de 100.000 USD in contul datoriei urmand a se stabili un grafic de plati

-Adresa 202 din 29.10.2008 (f.153 vol.1) prin care debitoarea recunoaste fata de ** debitul de 68.814.198,35 USD si mentioneaza ca a achitat 100.000 USD

-Adresa nr.180 din 2009 (f.154-155 vol.1)

-Adresa 114/17.03.2010 (f.156 vol.1)

-in Septembrie 2010 ** a inceput executarea silita impotriva debitoarei, dosar nr. 44082/299/2010 , etc.

Asadar din 2007 cand ** a preluat datoria, debitoarea a recunoscut atat in 2008 cat si 2009 debitul, astfel ca la data formularii declaratiei de creanta acesta nu era prescris. Toate aceste recunoasteri au intrerupt cursul prescriptiei facand sa curga un nou termen de prescriptie.

In ceea ce priveste dobanda, este adevarat ca din copia adresei nr.VP4/4265 din 20.10.2009 emisa de ** ( pe care este mentionat si nr. DGCBC/28/20.10.2009 f.32 -33 vol.1 ) rezulta ca pentru perioada in care a administrat creantele preluate asupra ** de la Bancorex, ** si **, **S nu a calculat si/sau incasat dobanzi aferente acestor creante intrucat actualiazarea creantelor preluate s-a realizat prin consolidarea acestora in USD.

Insa, in iunie 2007 prin transferul de la ** la ** creanta si-a schimbat natura din creanta neperformanta preluata la datoria publica in creanta al carui regim juridic se circumscrie dreptului comun in materia executarii . Acest aspect a fost retinut de ICCJ prin decizia nr.** si implicit de instantele investite cu solutionarea contestatiei la executare fomulata de debitoare dosar inregistrat sub nr** (f.66-72 vol.10).

Dat fiind faptul ca in iunie 2007 creanta s-a transformat intr-o creanta al carui regim juridic se circumscrie dreptului comun in materia executarii in mod corect **a solicitat dobanda legala incepand cu iunie 2007 si pana la deschiderea procedurii.

Nu pot fi primite nici sustinerile potrivit carora declaratia de creanta a fost tardiv depusa intrucat aceasta a fost depusa in termenul stabilit de judecatorul sindic, asa cum s-a aratat mai sus. Faptul ca ulterior depunerii declaratiei de creanta , ** a revenit asupra cuantumului dobanzilor nu este de natura a considera ca solicitarea acestora este tardiva in conditiile in care in cererea initiala creditorul a solicitat si dobanzi. Rectificarea acestor dobanzi nu echivaleaza cu o noua cerere, astfel ca nu atrage nici tardivitatea depunerii declaratiei de creanta asa cum s-a sustinut in cauza.

In ceea ce priveste cererea de majorare onorariu formulata de expertul judiciar se retine ca acesta a raspuns obiectiunilor formulate de parti la raportul de expertiza. Pentru aceasta activitate intanta urmeaza a incuviinta suplimentarea onorariului cu suma de 2500 lei.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge exceptia tardivitatii formulării contestaţiei ca neintemeiata.

Respinge contestatiile conexe împotriva tabelului preliminar rectificat II al societăţii debitoare ** * formulată de contestatorii **, **, * * administrator special al **, intervenient în nume propriu ** în contradictoriu cu intimatul ** ca neintemeiate.

Anuleaza cererea de renuntare la judecata formulata de administratorul special **

Respinge cererea de interventie in interesul reclamantului ** formulata de ** ca neintemeiata.

Admite cererea de majorare onorariu formulata de expert judiciar **

Dispune majorarea onorariului expertului cu suma de 2500 lei.

Obliga contestatorii **, ** si **, in solidar, catre expert la plata onorariului in suma de 2500 lei.

Cu recurs in 7 zile de la comunicare. Cererea de recurs se va depune la Tribunalul Bucuresti.

Pronuntata in sedinta publica.

PreşedinteGrefier

SFIGIC