Radieri ca urmare a dizolvării

 

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL TIMIȘOARA

SECȚIA A II-A CIVILĂ

Operator date 2928

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX

DECIZIA CIVILĂ NR. 731/A

Ședința publică din data de 06 octombrie 2014

Președinte: P______ M___

Judecător: A___ C_______ B___

Grefier: F______ L____ N__

S-a luat în examinare apelul formulat de către creditoarea D.G.R.F.P. Timișoara - ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE A___ împotriva sentinței civile nr. 129/26.05.2014, pronunțată de Tribunalul A___ în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX, în contradictoriu cu debitoarea intimată ____________________ NIKI D___ SRL și intimatul reclamant O.N.R.C. prin O______ Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul A___, având ca obiect radiere societate.

La apelul nominal făcut în ședință publică nu se prezintă părțile.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

După deschiderea dezbaterilor s-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, după care, nemaifiind alte cereri de formulat sau excepții de invocat, constatând că s-a solicitat judecarea cauzei în lipsă, Curtea reține apelul spre soluționare.

C U R T E A

Deliberând asupra apelului de față constată următoarele:

Prin sentința civilă nr. 129/26.05.2014, pronunțată de Tribunalul A___ în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX, s-a admis cererea formulată de reclamantul O______ Național al Registrului Comerțului, reprezentat de O______ Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul A___ și a dispus radierea din registrul comerțului a S.C. M______ B____ BAR NIKI D___ SRL și înregistrarea mențiunii de radiere în Registrul comerțului.

Pentru a hotărî astfel, prima instanță a constatat în esență, că prin cererea introductivă, reclamantul O______ Național al Registrului Comerțului București a chemat în judecată pârâta S.C. M______ B____ BAR NIKI D___ SRL solicitând radierea acesteia din registrul comerțului.

În susținerea cererii, a învederat că pârâta a fost dizolvată ca urmare a expirării sediului, conform sentinței nr. 851/26.10.2012 pronunțată de Tribunalul A___ în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX; că de la data dizolvării au trecut mai mult de 6 luni, iar în această perioadă nu a fost numit niciun lichidator, fiind aplicabile disp. art. 237 alin. 8 și 9 din Legea 31/1990

Față de aceste aspecte, tribunalul a reținut că societatea pârâtă a fost dizolvată potrivit sentinței nr. 851/26.10.2012 pronunțată de Tribunalul A___ în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX, rămasă irevocabilă prin nerecurare;a fost depășit termenul de 3 luni prev. de art. 237 alin. 7 din Legea 31/1990, fiind întrunite condițiile prev. de art. 237 al. 7 și 8 din Legea nr. 31/1990; că faptul că societatea are datorii la bugetul de stat nu are relevanță juridică, dat fiind faptul că s-au făcut formalitățile legale de publicitate, iar AFJP A___ avea posibilitatea de a solicita numirea unui lichidator în termenul prevăzut de lege, iar modificarea adusă de Legea nr. 428/2002 prin introducerea la art. 5 a alin. 4 în Legea nr. 314/2001 privește nulitatea de drept a radierii societăților cu datorii la bugetul de stat doar pentru societățile comerciale care nu și-au majorat capitalul social la nivelul minim prev. de Legea 31/1990, societatea intimată neaflându-se în această situație; că AJFP A___ a avut o conduită pasivă, referitor la numirea lichidatorului.

Împotriva acestei sentințe a declarat apel creditoarea D.G.R.F.P. Timișoara - ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE A___, solicitând admiterea apelului, schimbarea sentinței atacate ca nelegală și netemeinică și respingerea cererii de radiere formulată de către reclamant.

În motivarea apelului se arată că analizând instituția nulității absolute, în speță a pronunțării sentinței de radiere, petenta susține că aceasta intervine pentru sancționarea încălcării unor condiții legale imperative existente la momentul încheierii actului. Având în vedere că la data pronunțării sentinței de radiere, societatea figura cu datorii la bugetul de stat în cuantum de 27.562 lei, consideră că societatea nu putea fi radiată din Registrul Comerțului; că radierea nu putea fi dispusă nici câtă vreme, raportat la prev. art. 260 alin. 4 și 5 din Legea 31/1990, lichidatorul nu a depus la registrul comerțului, raportul privind situația economică a societății și stadiul operațiunilor de lichidare.

În drept, invocă art. 466, 468, 470-480 din noul Cod de procedură civilă.

Examinând apelul declarat de creditoare, prin prisma motivelor de apel, Curtea constată că acesta este nefondat, prima instanță pronunțând o hotărâre temeinică și legală, conformă cu actele de la dosar.

Astfel, Curtea constată că, în speță, societatea pârâtă a fost dizolvată prin sentința nr. 851/26.10.2012 pronunțată de Tribunalul A___ în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX, rămasă irevocabilă și nici o persoană interesată nu a solicitat desemnarea unui lichidator judiciar în termenul prevăzut de lege.

Ori, etapa lichidării a fost instituită de legiuitor tocmai pentru a permite regularizarea pasivului, așa încât apelanta a avut la dispoziție o cale eficientă de recuperarea a debitelor – pe care, însă, nu a valorificat-o datorită propriei pasivități.

În ce privește singura critică formulată de apelantă cu privire la legalitatea și temeinicia sentinței atacate - referitoare la nulitatea radierii – aceasta este una nefondată, întrucât prevederile respective nu sunt aplicabile cazului de față.

În sensul celor de mai sus, Curtea reține că Legea nr. 428/27.06.2002 - pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 181/2001, a avut ca scop modificarea și completarea Legii nr. 314/2001 - pentru reglementarea situațiilor unor societăți comerciale. Într-adevăr, prin acest act normativ, la articolul 5 al Legii nr. 314/2001 s-a introdus un nou alineat – 4, care prevede că radierea este nulă de drept în toate cazurile privitoare la societățile comerciale cu datorii față de bugetul de stat.

Conform dispozițiilor legale ce au stat la baza anterioarei hotărâri de dizolvare, art. 3 din Lege stipula că în situația în care apelul este declarat de creditorii societății, iar aceasta nu își completează capitalul social în termenul acordat, instanța va dispune începerea procedurii de lichidare și numirea lichidatorilor. Hotărârea instanței este definitivă și irevocabilă (alin.6).

În mod completator, art. 4 impune ca atunci când apelul a fost admis, se va proceda conform hotărârii instanței judecătorești – alin.2.

Însă, din interpretarea sistematică și teleologică a acestui text de lege rezultă în mod indubitabil faptul că radierea este nulă de drept în toate cazurile privitoare la societățile comerciale cu datorii față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, la datoria publică internă, precum și față de alți creditori cu care au litigii, aflate pe rolul instanțelor judecătorești, conf. alin. 4 al art. 5, dar numai în aceste cazuri stipulate expres de textul de lege.

Ori, o astfel de probă nu a fost efectuată în dosarul de față, creditorul bugetar neprobând incidența unei astfel de situații în ceea ce privește societatea.

Pe de altă parte, alin. (2) din același articol impune ca lichidarea societăților comerciale, declanșată la cererea creditorilor, formulată în condițiile art. 3 alin. (6), să se face cel mai târziu în termen de un an de la data hotărârii de numire a lichidatorilor.

Prin urmare, prevederile legale menționate nu pot fi extinse în afara cadrului vizat de ipoteza normei, iar faptul că pârâta are datorii la bugetul de stat nu are nici o relevanță, dat fiind că s-au efectuat formalitățile legale de publicitate ale acestei proceduri, iar apelanta avea posibilitatea legală de a-și apăra interesele în cadrul procedurii de lichidare.

Astfel, judecătorul delegat nu a fost sesizat cu nicio cerere de numire a lichidatorului în condițiile prevăzute de art. 237 alin. 8 din Legea nr. 31/1990, fapt constatat prin cererea de radiere formulată de O______ Național al Registrului Comerțului, astfel încât în mod legal s-a pronunțat de către prima instanță sentința apelată.

Totodată, Curtea constată că motivele invocate de apelantă sunt nefondate, aceasta fiind în culpă pentru faptul că nu a depus diligențele necesare pentru apărarea intereselor sale în condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, sens în care în baza art. 480 din noul Cod de procedură civilă, Curtea va respinge ca nefondat apelul declarat de creditoarea D.G.R.F.P. Timișoara - ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE A___.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge apelul petentei D.G.R.F.P. Timișoara prin ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE A___ împotriva sentinței civile nr. 129/26.05.2014, pronunțată de Tribunalul A___ în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX.

Definitivă.

Pronunțată în ședința publică din 06 octombrie 2014.

Președinte, Judecător, Grefier,

dr. P______ M___ dr. A___ C_______ B___ F______ L____ N__