Legea insolventei are prioritate fata de legea nr. 31/1990. Radiere

CURTEA DE APEL TIMIȘOARA NR. OPERATOR 2928

SECȚIA a II-a Civilă

DECIZIA CIVILĂ NR.353

Ședința publică din 9 aprilie 2015

PREȘEDINTE : L_____ C_____

JUDECĂTOR: F_____ M____

GREFIER : O_____ D_____

S-a luat în examinare apelul declarat de către creditoarea Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice C____-S______ împotriva sentinței civile nr.773/08.12.2014 pronunțată de Tribunalul C____ S______ în dosarul nr.XXXXXXXXXXXXX, în contradictoriu cu pârâta intimată S.C. V____ T____ S.R.L. prin administrator G______ I___ și reclamantul intimat O.N.R.C. – O.R.C. de pe lângă Tribunalul C____ S______, având ca obiect radiere.

La apelul nominal făcut în ședință publică, nu se prezintă părțile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, după care se constată că cererea de apel este scutită de la plata taxei judiciare de timbru, potrivit dispozițiilor art.30 alin.1 din O.U.G. nr.80/2013. De asemenea se constată că s-a solicitat judecarea cauzei în lipsă potrivit art.223 alin.2 din N.C.P.C.

Nemaifiind alte cereri formulate și excepții invocate se reține cauza spre soluționare.

C U R T E A

Deliberând asupra apelului de față constată următoarele:

P___ sentința civilă nr.773/08.12.2014 pronunțată de Tribunalul C____ S______ în dosarul nr.XXXXXXXXXXXXX s-a admis cererea formulată de reclamantul O______ Național al Registrului Comerțului reprezentat prin V_______ P___ Director al Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul C____-S______.

S-a dispus radierea din registrul comerțului a S.C. V____-T____ SRL Loc.Pecinișca, oraș Băile Herculane, cu sediul în localitatea Pecinișca, Oraș Băile Herculane nr. 68, județul C____-S______, cod unic de înregistrare xxxxxxxx număr de ordine în registrul comerțului JXXXXXXXXXXX. S-a dispus înregistrarea în registrul comerțului a mențiunii de radiere a S.C. V____-T____ SRL Loc.Pecinișca, oraș Băile Herculane. S-a dispus comunicarea sentințe persoanei juridice la sediul social, Agenției Naționale de Administrare Fiscală și Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice C____-S______, pe cale electronică, și Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul C____-S______ pentru publicarea pe pagina de Internet a O___.

Pentru a hotărî astfel prima instanță a reținut că, prin sentința nr. 526/10.07.2013 pronunțată de Tribunalul C____-S______, s-a dispus dizolvarea S.C. V____-T____ SRL, conform art.237 al.1 lit.a și c din Legea nr.31/1990.

Conform dispozițiilor art.237 alin.6 din Legea nr.31/1990: „6) La data la care hotărârea judecătorească de dizolvare rămâne definitivă, persoana juridică intră în lichidare, potrivit prevederilor prezentei legi”.

Alineatul 7 al art. 237 din Legea nr.31/1990 prevede că: „(7) Dacă în termen de 3 luni de la data la care hotărârea judecătorească de dizolvare a rămas definitivă nu se procedează la numirea lichidatorului, judecătorul delegat, la cererea oricărei persoane interesate, numește un lichidator de pe Lista practicienilor în reorganizare și lichidare”

Conform dispozițiilor art.237 alin.8 din Legea nr.31/1990: „8) Dacă judecătorul delegat nu a fost sesizat, în condițiile alin. (7), cu nici o cerere de numire a lichidatorului în termen de 3 luni de la expirarea termenului prevăzut la alin. (7), persoana juridică se radiază din oficiu din registrul comerțului, prin încheiere a judecătorului delegat, pronunțată la cererea Oficiului Național al Registrului Comerțului, cu citarea părților, conform dreptului comun.”

Tribunalul, având în vedere că, în cauză, instanța nu a fost sesizată cu cerere de numire a lichidatorului, față de dispozițiile art.237 al. 8 și 9 din Legea nr.31/1990, ale art. 3 al.3 din OUG nr.116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului, a admis cererea formulată de ORC și va dispune radierea din registrul comerțului a S.C. V____-T____ SRL Loc. Pecinișca, oraș Băile Herculane și înregistrarea în registrul comerțului a mențiunii de radiere.

Împotriva sentinței civile nr.773/08.12.2014 pronunțată de Tribunalul C____ S______ în dosarul nr.XXXXXXXXXXXXX a formulat apel creditoarea Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice C____-S______ prin care a solicitat admiterea apelului, modificarea sentinței civilă nr. 773/08.12.2014, iar pe fond solicită respingerea cererii de radiere formulată de O______ Național al Registrului Comerțului, reprezentat de O______ Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul C____-S______.

În motivare a arătat că în baza Sentinței civile nr. 559/JS/02.10.2014 pronunțată de Tribunalul C____-S______ în dosarul nr. XXXXXXXXXXXX, a fost admisă cererea formulată de reclamanta creditoare Administrația Județeană a Finanțelor Publice T____ împotriva pârâtei debitoare S.C. V____ - T____ S.R.L., cu sediul în localitatea Pecinișca, Oraș Băile Herculane, nr. 68, jud. C____-S______, și, în consecință, în temeiul art. 31 alin. 3 și art. 33 alin. 6 din Legea nr. 85/2006, modificată șl completată, s-a dispus deschiderea procedurii simplificate a insolvenței împotriva pârâtei debitoare S.C. V____ - T____ S.R.L., fiind desemnat în calitate de lichidator S.C.P. LICEV G___ S.P.R.L., cu sediul în Reșița.

Având în vedere faptul că S.C. V____ - T____ S.R.L. se află sub incidența Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, precum și prioritatea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței față de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se consideră că radierea din registrul comerțului a S.C. V____ - T____ S.R.L., în condițiile Legii nr. 31/1190, nu se impune.

Examinând apelul declarat de creditoarea Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice C____-S______, Curtea constată că acesta este întemeiat și va fi admis.

Prima instanță a reținut în mod greșit incidența în cauză a prevederilor art. 237 al. 8 din Legea nr. 31/1990, potrivit cărora, dacă judecătorul delegat nu a fost sesizat, în condițiile alin.7 al acestui text legal, cu nici o cerere de numire a lichidatorului în termen de 3 luni de la expirarea termenului prevăzut la alin.7, persoana juridică se radiază din oficiu din registrul comerțului, prin încheiere a judecătorului delegat, pronunțată la cererea Oficiului Național al Registrului Comerțului, cu citarea părților.

În prezenta cauză nu sunt incidente aceste dispoziții legale, întrucât prin sentința civilă nr. 559/JS/02.10.2014, pronunțată de Tribunalul C____-S______ în dosarul nr. XXXXXXXXXXXX, a fost admisă cererea formulată de reclamanta creditoare Administrația Județeană a Finanțelor Publice T____ împotriva pârâtei debitoare S.C. V____ - T____ S.R.L. și, în consecință, în temeiul art. 31 alin. 3 și art. 33 alin. 6 din Legea nr. 85/2006, modificată șl completată, s-a dispus deschiderea procedurii simplificate a insolvenței împotriva pârâtei debitoare, fiind desemnat în calitate de lichidator S.C.P. LICEV G___ S.P.R.L., cu sediul în Reșița.

În consecință, prin deschiderea procedurii insolvenței față de această pârâtă nu se mai putea dispune radierea acesteia din registrul comerțului în baza art. 237 al. 8 din Legea nr. 31/1990, radierea putându-se dispune numai în baza 131 -133 din Legea nr. 85/2006, Legea insolvenței fiind lege specială în raport cu Legea nr. 31/1990.

Așa fiind, în baza art. 480 C. pr. civ., Curtea va admite apelul declarat de apelanta creditoare și va schimba în tot sentința apelată, în sensul că va respinge cererea formulată de reclamantul O.N.R.C. București împotriva pârâtei S.C. V____ – T____ S.R.L. Pecinișca.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Admite apelul declarat de apelanta Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice C____-S______ împotriva sentinței civile nr.773/08.12.2014 pronunțată de Tribunalul C____ S______ în dosarul nr.XXXXXXXXXXXXX.

Schimbă în tot sentința apelată, în sensul că respinge cererea formulată de reclamantul O.N.R.C. București împotriva pârâtei S.C. V____ – T____ S.R.L. Pecinișca.

Definitivă.

Pronunțată în ședință publică azi, 9 aprilie 2015.

PREȘEDINTE, JUDECĂTOR,

L_____ C_____ F_____ M____

GREFIER,

O_____ D_____

Red.F.M. /08.05.2015

Tehnored D.O. 5 ex./08.05.2015

Instanță fond : Tribunalul C____ S______

Jud. R______ C______

comunicat câte un exemplar din decizie:

- creditoarea apelantă Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice C____-S______

- pârâta intimată S.C. V____ T____ S.R.L. prin administrator G______ I___ și

- reclamantul intimat O.N.R.C. – O.R.C. de pe lângă Tribunalul C____ S______

Acest document este preluat și procesat de o aplicație realizată gratuit de Wolters Kluwer Romania pentru Fundatia RoLII.

Conținutul său poate fi preluat și utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro