Instrainarea partilor sociale la un pret derizoriu. Anulare.

Dosar nr.30190/3/2010

ROMÂNIA

TRIBUNALUL BUCUREŞTI - SECŢIA A VII-A CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ NR. 2059

Şedinta Publică de la 16.02.2012

Tribunalul constituit din:

PRESEDINTE: BUMBULUT ANCA

GREFIER : NECŞULEA CARMEN DENISA

Pe rol soluţionarea cauzei comerciale de fata formulata de reclamantul T.A. - sector 3, Bucureşti, B-dul ..., nr. .., et... impotriva paratilor OC, FP si SEHCL având ca obiect acţiune în anulare.

Dezbaterile pe fond au avut loc la data de 02.02.2012 şi au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată ce face parte integrantă din prezenta, când Tribunalul având nevoie de timp pentru a delibera şi pentru a da posibilitatea părţilor să depună concluzii scrise a amânat pronunţarea la data de 16.02.2012 când a pronunţată prezenta sentinţă.

T R I B U N A L U L

Deliberând asupra cererii de faţă, reţine următoarele:

GI in calitate de administrator judiciar al debitoarei OC in temeiul art 79 din lege a formulat actiune pentru anularea actelor frauduloase incheiate de debitor in dauna drepturilor creditorilor, intervenite prin contractul cesiune parti sociale din 14.05.2009 incheiat intre societatea debitoare in calitate de cedent si SECL, in calitate de cesionar si prin hotararea A.G.E.A. a asociatilor FP din 14.05.2009, precum si prin hotararea nr 57 din data de 14.05.2009, a A.G.E.A. OC, in contradictoriu cu paratele OC prin administrator special CV, SEHCL.

Reclamantul solicita anularea contractului de cesiune parti sociale din 14.05.2009, precum si anularea actului subsecvent, respectiv hotararea A.G.E.A. a asociatilor FP din 14.05.2009, precum si prin hotararea nr 57 din data de 14.05.2009, a A.G.E.A. OC , cu consecinta repunerii partilor in situatia anterioara.

De asemenea, solicita obligarea paratei SEHCL la restituirea celor 10 parti sociale detinute la FP catre averea debitorului.

In conformitate cu prevederile art 85 alin 1 si art 7 alin 2 din legea 85/2006, se solicita sa se dispuna prin incheiere executorie notarea cererii pentru anularea transferului cu character patrimonial in registrul de publicitate reala imobiliara – Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.

In motivarea cererii, se arata ca prin incheierea din 01.10.2009 pronuntata in dosar nr 38081/3/2009, Tribunalul Bucuresti Sectia a VII-a Comerciala a dispus deschiderea procedurii insolventei fata de debitoarea OC, fiind desemnat administrator judiciar GI.

In urma demersurilor effectuate, administratorul judiciar a constatat ca societatea debitoare OC a fost asociat pana la data de 14.05.2009 in societatea FP SRL detinand 50% din capitalul social al acesteia.

A solicitat ORCB eliberarea ce copii certificate de pe actele constitutive si toate actele modificatoare ale actelor constitutive, apartinand FP, iar din analiza lor a constatat ca la data de 14.05.2009 intre OC in calitate de cedent si SEHCL in calitate de cesionar, s-a incheiat contractul de cesiune parti sociale din 14.05.2010 avand obiect transferul dreptului de proprietate de la cedent la cesionar a unui numar de 10 parti sociale , fiecare cu o valoare nominala de 10 lei, reprezentand 50% din capitalul social al SC FP SRL.

In contract se prevedea ca cesiunea urma sa se efectueze la valoarea nominala a partilor sociale, rezultand ca pretul total al cesiunii era in valoare de 100 lei.

In urma semnarii contractului de cesiune, la aceeasi data a fost convocata A.G.E.A. FP in care s-a hotarat retragerea din cadrul FP a asociatului OCsi cesionarea celor 10 parti sociale reprezentand 50% din capitalul social al acesteia catre noul asociat cooptat - SEHCL, mentionandu-se ca pretul cesiunii il reprezinta valoarea nominala a partilor sociale, respective 100 lei.

In aceeasi hotarare se mentioneaza ca dl IO va semna actul constitutive reactualizat al FP, pentru asociatulSECHL , fiind imputernicit al acesteia, iar imputernicita sa actioneze ca mandatar al FP, in vederea indeplinirii formalitatilor de publicare in registrul comertului, fiind dna JV, care ulterior devine asociat in OC.

Persoanele care semneaza hotararea din 14.05.2009 a A.G.E.A. FP sunt

- dl ECG pentru OC

- dna PIM pentru AL

- dl IO pentru SEHCL.

A fost analizata hotararea nr 57 din 14.05.2009 a AGEA OC , prin care s-a hotarat cesionarea celor 10 parti sociale, reiesind ca asociatii care formau structura capitalului social la acea data erau:

- OITVT – asociat majoritar, imputernicit pentru semnarea documentelor din partea acestei societati fiind IO

- IO

- AO

- SO

Din Decizia AGEA OITVT din data de 14.05.2010 reiese ca asociatii acesteia erau:

- IO

- AO

- SO

- FO.

Coroborand toate documentele analizate, reiese ca IO se regaseste in structura capitalului social de la data de 14.05.2009 a OC cat si in structura capitalului social a OITVT AS de la data de 14.05.2009, precum este la aceeasi data administrator al societatii SEHCL

Se mai observa ca administratorul OC, respective ECG, este in acelasi timp si administrator al FP si ramane administrator al acesteia chiar si dupa retragerea OC din calitatea de asociat al FP.

Intrarea OC ca asociat in societatea FP s-a produs la data de 07.12.2007, asa cum reiese din hotararea AGA FP de la acea data, potrivit cu care OC a preluat, prin cesiune 10 parti sociale reprezentand 50% din capitalul social, astfel:

- 5 parti sociale le-a preluat de la PIM

- 5 parti sociale le-a preluat de la PD

Cu o zi inainte de efectuarea acestei cesiuni, respectiv 06.12.2007, asociatii de atunci, PIM si PD, prin hotararea AGA FP de la acea data, au hotarat reevaluarea si stabilirea noii valori contabile a imobilului teren apartinand societatii situate in comuna Vidra, judet Ilfov, tarla X, parcela X , avand numar cadastral XXX inscris in Cartea Funciara deschisa la O.C.P.I. Ilfov.

A fost desemnat expert evaluator membru ANEVAR care a stabilit ca valoarea rezultata prin reevaluare a terenului este de 752.000 euro, echivalentul sumei de 2.614.000 lei la cursul valutar de 3,4764 lei/euro.

Din cele expuse, lichidatorul judiciar arata ca reiese cu claritate actul fraudulos, deoarece asociatii OC hotarasc cesionarea celor 10 parti sociale catre SEHCL, o societate controlata de catre IO, care in acelasi timp este si asociat in OC, la valoarea de 100 lei, in conditiile in care in patrimoniul societatii FP se afla un teren in valoare de 752.000 euro.

Aceasta operatiune de instrainare ce intervine cu putin timp inainte ca OC sa isi declare insolventa, a fost efectuata pentru a prejudicia creditorii, si a incerca sa sustraga de la urmarirea creditorilor acest bun.

Lichidatorul judiciar afirma acest fapt avand in vedere ca potrivit prevederilor legii 31/1990 privind societatile comerciale, OC avea posibilitatea sa se retraga din FP iar in schimbul partilor sociale detinute la aceasta societate, si raportat la patrimoniul societatii putea primi o suma de bani reprezentand 50% din patrimoniul societatii FP, suma rezultata in urma evaluarii patrimoniului acesteia de catre un expert evaluator desemnat in conditiile legii.

In loc sa se opteze pentru aceasta varianta, asociatii debitoarei au hotarat instrainarea partilor sociale la un pret mult inferior celui real, instrainarea efectuandu-se catre o societate controlata tot de catre unul din asociati, respective IO.

Lichidatorul judiciar concluzioneaza prin a aprecia ca din cele prezentate reiese intentia tuturor partilor implicate de a leza drepturile creditorilor, motiv pentru care solicita admiterea actiunii si anularea contractului de cesiune parti sociale din 14.05.2009, anularea actelor subsecvente mentionate anterior si obligarea paratei SEHCL la restituirea celor 10 parti sociale detinute la FP, catre averea societatii debitoare.

Apreciaza aplicabile si prevederile art 80 alin 1 lit b din lege, avand in vedere faptul ca au fost efectuate operatiuni comerciale in cei trei ani anteriori deschiderii procedurii, in care prestatia debitorului depaseste vadit pe cea primita, in sensul ca disproportia vadita dintre prestatiile reciproce este in defavoarea societatii debitoare, prin incheierea actelor in aceste conditii.

In plus, fiind indeplinite conditiile impuse de art 79 si 80 , legea 85/2006 instituie o prezumtie de frauda in dauna creditorilor, prezumtie care poate fi rasturnata de catre debitor, asa cum se prevede in art 85 alin 4 din lege.

Mentioneaza lichidatorul ca potrivit art 83 din lege, privind procedura insolventei, “tertul dobanditor in cadrul unui transfer patrimonial anulat conform art 80 va trebui sa restituie averii debitorului bunul transferat sau daca bunul nu exista, valoarea acestuia de la data transferului efectuat de catre debitor, stabilita prin expertiza efectuata in conditiile legii”.

În drept invocă dispoziţiile Legii nr.85/2006.

În probaţiune a depus înscrisuri.

Analizând actele şi lucrările dosarului de faţă, precum şi cele ale dosarului de faliment nr. 38081/3/2009, care a fost ataşat în acest scop, instanţa a reţinut că în acest ultim dosar se desfăşoară procedura de insolvenţă faţă de debitoarea OC

Procedura a fost deschisă prin încheierea pronunţată la data de 01.10.2009 , la cererea debitorului, fiind desemnat administratorul judiciar GI

Debitoarea a pus la dispoziţia administratorului judiciar actele societăţii, iar cu ocazia verificării acestora, administratorul judiciar a constatat că debitoarea a fost asociat până la data de 14.05.2009 în societatea FP. , deţinând 50% din capitalul social.

La data de 14.05.2009 a intervenit contractul de cesiune de părţi sociale încheiat între OC. şi SEHCL în baza căruia cele 10 părţi sociale deţinute de debitoare au fost transferate cesionarului, preţul cesiunii fiind de 100 lei (fila 9).

La aceeaşi dată a fost convocată Adunarea generală extraordinară a asociaţilor FP. în care s-a hotărât retragerea asociatului OC.(fila 11-12).

Din analizarea hotărârii nr.2/14.05.2009 a societăţii SEHCL care a preluat părţile sociale reiese că administratorul societăţii a fost dl. IO (fila 13-14).

Din analizarea hotărârii nr.57/14.05.2009 a adunării generale a OCL. rezultă că asociaţii de la acea dată erau: persoana juridică OITVT.- asociat majoritar, şi persoanele fizice OI, OA şi OS (fila 15-16). În continuare, din decizia adunării generale a asociaţilor OITVT., rezultă că asociaţii acesteia erau persoanele fizice OI, OA , OS şi OF (fila 17).

Reiese din aceste înscrisuri prezentate la dosar că IO este persoana fizică care se regăseşte în toate societăţile implicate în cesiunea de părţi sociale OC., SEHCL şi OITVT

Administratorul judiciar a mai observat că administratorul debitorului OCL. – dl. ECG , a fost în acelaşi timp şi administrator al FP

S-a mai constatat că la data dobândirii calităţii de asociat al FP, această societate avea în patrimoniu un bun imobil- teren în comuna V, jud.Il care a fost evaluat la suma de 752.000 euro (fila 22) .

Cesiunea de părţi sociale s-a produs cu câteva luni anterior intrării în faliment a debitorului OC iar preţul de cesionare a celor 10 părţi sociale a fost de 100 lei, în condiţiile în care în patrimoniul societăţii SFP se afla un bun imobil în valoare de 752.000 euro.

În baza probelor administrate se reţine că prin cesiunea de părţi sociale încheiată la data de 14.05.2009 , în cei trei ani anteriori deschiderii procedurii ( procedura fiind deschisă în data de 1.10.2009), debitoarea a fost de acord cu transferul a 10 părţi sociale pe care le deţinea la o societate în al cărei patrimoniu exista un bun evaluat la 752.000 eur, pentru care a pretins un preţ derizoriu de 100 lei. Acest act de transfer a fost încheiat de către debitor în dauna creditorilor proprii, care astfel nu şi-au putut încasa creanţele .

Se poate reţine existenţa unui dezechilibru vădit între contraprestaţii, în defavoarea debitorului, având drept consecinţă neachitarea creanţelor şi a determinat intrarea în insolvenţă a OC

Se mai reţine că înstrăinarea părţilor sociale s-a făcut către o societate controlată de către unul dintre asociaţii comuni IO

În aceste condiţii se fac aplicabile prevederile 80 alin.1 lit.b şi c din Legea nr.85/2006. Conform prevederilor art.85 alin.3 din Legea nr.85/2006, dacă sunt îndeplinite condiţiile art.79 şi art.80 se instituie o prezumţie relativă de fraudă în dauna creditorilor, prezumţie ce putea fi răsturnată de către debitor. Instanţa constată îndeplinirea cumulativă a condiţiilor prevăzute de legiuitor, astfel că va dispune anularea contractului de cesiune de parti sociale încheiat la 14.05.2009, precum si anularea actului subsecvent, respectiv hotararea A.G.E.A. a asociatilor FP din 14.05.2009, precum si prin hotararea nr 57 din data de 14.05.2009, a A.G.E.A OC , cu consecinta repunerii partilor in situatia anterioara.

De asemenea, va obliga pârâta SEHCL la restituirea celor 10 parti sociale detinute la FP catre averea debitorului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite acţiunea în anulare formulată de GI., în calitate de administrator judiciar desemnat al debitoarei OC., în contradictoriu cu pârâţii SEHCL cu sediul în, FPL cu sediul în Bucureşti, şi debitoarea OC. prin administrator special CV cu domiciliul în Bucureşti.

Dispune anularea contractului de cesiune de parti sociale încheiat la 14.05.2009, precum si anularea actului subsecvent, respectiv hotararea A.G.E.A. a asociatilor FP. din 14.05.2009, precum si prin hotararea nr 57 din data de 14.05.2009, a A.G.E.A. OC. , cu consecinta repunerii partilor in situatia anterioara.

Obligă pârâta SEHCL la restituirea celor 10 parti sociale detinute la FP catre averea debitorului

Cu recurs în 7 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 16.02.2012.

PREŞEDINTE,GREFIER,

AncaBumbuluţNecşulea Denisa

Red / Tehno B.A.

2 ex/24.02.2012