Creantele curente se pot plati numai din activitatea desfasurata de debitoare.

Prevederea se aplică pentru procedura aflată în perioada de observaţie sau procedura reorganizării judiciare, dar aşa cum se precizează în mod expres, textul legal se aplică în mod corespunzător şi pentru creanţele născute în procedura de faliment.

În această ipoteza legală se găseşte şi creanţa creditoarei D.G.F.P. B., reprezentând datorii declarate după data deschiderii procedurii, obligaţii curente născute din activităţile legate de desfăşurarea procedurii de faliment, respectiv activităţile de lichidare a patrimoniului societăţii debitoare.

În consecinţă, aceste creanţe curente născute în cadrul procedurii urmează a fi plătite în conformitate cu dispoziţiile art. 64 alin. 6 din lege. Nu poate fi primit raţionamentul judecătorului sindic care afirmă dezavantajarea creditorilor garantaţi sau salariali faţa de creanţele chirografare pentru simplul motiv că ierarhizarea amintită este făcută de legiuitor pentru creanţele născute înainte de deschiderea procedurii, fiind evidentă întâietatea creanţelor garantate sau salariale faţă de cele chirografare.

Însă, creanţele născute după data deschiderii procedurii se achită în temeiul dispoziţiei legale conţinute în art. 64 alin. 6 şi sunt creanţe curente; faptul că au şi un caracter chirografar nu le asimilează însă în categoria creanţelor chirografare născute înainte de data deschiderii procedurii.

Constată că prin decizia civilă nr. 454/Sind/2014, Tribunalul Braşov a respins contestaţia formulată de contestatoarea D.G.R.F.P. B., împotriva Raportului nr. 3 asupra fondurilor obţinute din lichidarea și încasarea creanțelor debitoarei S.C. R.P. S.R.L. - în faliment și împotriva planului de distribuire nr. 3, întocmite de lichidatorul judiciar C. S.P.R.L., ca neîntemeiată. Nu s-au acordat cheltuieli de judecată.

În motivarea hotărârii se arată că la grefa tribunalului a fost afişat Raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea creanţelor şi Planul de distribuire a sumelor obţinute, întocmite de lichidatorului judiciar C. S.P.R.L., pentru debitoarea S.C. R.P. S.R.L. - în faliment, raport care este contestat de creditoarea D.G.R.F.P. B.

Instanţa a mai reţinut că lichidatorul judiciar C. S.P.R.L. a vândut în procedura falimentului un imobil care era grevat în favoarea creditorilor D.G.I.T.L. și A.P.B.B.B. la preţul de 619.500 lei.

Din suma totală s-a distribuit suma de 13.764,75 lei cu titlu de cheltuieli de executare, suma de 37.925 lei cu titlu de onorariu, suma de 12.390 lei taxa UNPIR, suma de 18.083,46 lei către D.G.I.T.L, suma de 18.510 lei către A.P.B.B.B. și suma de 115.864,46 lei către salariați, rămânând provizionată suma de 439.555,79 lei până la valorificarea bunurilor gajate rămasă în averea debitoarei în condițiile art. 127 din Legea nr. 85/2006.

Instanţa a respins contestaţia formulată de creditoarea D.G.R.F.P.B., împotriva Raportului nr. 3 asupra fondurilor obţinute din lichidarea și încasarea creanțelor debitoarei S.C. R.P. S.R.L. - în faliment și împotriva planului de distribuire nr. 3, întocmite de lichidatorul judiciar C. S.P.R.L., pentru următoarele motive:

Astfel, potrivit art. 64 alin. 6 din Legea nr. 85/2006, creanţele născute după data deschiderii procedurii, în perioada de observaţie sau în procedura reorganizării judiciare vor fi plătite conform documentelor din care rezultă, nefiind necesară înscrierea la masa credală. Prevederea se aplică în mod corespunzător pentru creanţele născute în procedura de faliment, iar conform art. 121 alin. 1 pct. 2 din același act normativ, fondurile obţinute din vânzarea bunurilor din averea debitorului, grevate, în favoarea creditorului, de ipoteci, gajuri sau alte garanţii reale mobiliare ori drepturi de retenţie de orice fel, vor fi distribuite în următoarea ordine: creanţele creditorilor garantaţi, cuprinzând tot capitalul, dobânzile, majorările şi penalităţile de orice fel, precum şi cheltuielile, pentru creanţele născute înainte de deschiderea procedurii.

De asemenea potrivit art. 123 pct. 4 din Legea nr. 85/2006, creanțele bugetare se vor plăti după cheltuielile cu procedura, creanțele salariale și creanţele reprezentând creditele, cu dobânzile şi cheltuielile aferente, acordate după deschiderea procedurii, precum şi creanţele rezultând din continuarea activităţii debitorului după deschiderea procedurii.

În cauza de faţă, creditoarea D.G.R.F.P. B. solicită plata unei creanțe bugetare curente născută după data deschiderii procedurii falimentului, în condițiile art. 64 alin. 6 din Legea nr. 85/2006.

Acest lucru nu este posibil deoarece creanțele curente se pot plăti înaintea creanțelor prevăzute de art. 121 și 123 din Legea nr. 85/2006, numai din activitatea desfășurată de debitoare în procedura falimentului și nicidecum din valorificarea unor bunuri ale debitoarei grevate de anumite sarcini.

Prin urmare numai dacă se obțineau anumite venituri din activitatea debitoarei se punea problema achitării cu prioritate a creanțelor curente în condițiile art. 64 alin. 6 din Legea nr. 85/2006 și nu atunci când se valorifică bunurile debitoarei în procedura falimentului.

Dacă s-ar admite punctul de vedere al creditoarei și ar fi plătite cu prioritate creanțele curente, ceilalți creditori înscriși la masa credală ar fi dezavantajați deși aceștia au creanțe garantate sau sunt creanțe salariale.

În cauza de față, așa cum am arătat, lichidatorul judiciar a distribuit numai sumele reprezentând cheltuieli de procedură, creanțe garantate și creanțe salariale, fără a se plăti creanțele chirografare, provizionându-se o anumită sumă până la valorificarea bunurilor gajate rămasă în averea debitoarei în condițiile art. 127 din Legea nr. 85/2006.

Se punea problema unei eventuale plăți a creanțelor curente numai în situația în care ar fi fost achitate creanțele chirografare și nu ar fi fost plătite creanțele bugetare (în care intrau și creanțele curente ale contestatoarei), încălcându-se astfel dispozițiile art. 123 din Legea nr. 85/2006.

Concluzionând, lichidatorul judiciar a distribuit fondurile obținute din vânzarea imobilului cu respectarea dispozițiilor art. 64 alin. 6, art. 121 și art. 123 din Legea nr. 85/2006.

Faţă de cele arătate, instanţa, în baza art. 122 alin. 4 raportat la art. 64 alin. 6, art. 121 şi art.123 din Legea nr. 85/2006, a respins contestaţia formulată de creditoarea contestatoarea D.G.R.F.P.B., împotriva Raportului nr. 3 asupra fondurilor obţinute din lichidarea și încasarea creanțelor debitoarei S.C. R.P. S.R.L. - în faliment și împotriva planului de distribuire nr. 3, întocmite de lichidatorul judiciar C. S.P.R.L., ca neîntemeiată.

Având în vedere dispoziţiile art. 274-276 Cod procedură civilă, instanţa a luat act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Împotriva hotărârii au declarat creditoarea D.G.R.F.P. B. solicitând modificarea hotărârii în sensul admiterii contestaţiei şi refacerea planului de distribuire cu includerea sumei de 30.746 cu titlu de creanţă curentă.

În motivarea recursului se arată că propunerea de distribuire a sumelor s-a făcut cu nerespectarea dispoziţiilor art. 121 şi art. 123 din legea insolvenţei, întrucât societatea debitoare figurează cu obligaţii de plată curente născute după data deschiderii procedurii falimentului şi care, faţă de dispoziţiile legale invocate se impuneau a fi achitate anterior distribuirii sumelor către creditori.

Conform testelor de lege invocate plata obligaţiilor curente născute în sarcina societăţii debitoare trebuie să se facă imediat după plata cheltuielilor de procedură şi înaintea oricărei alte distribuiri către creditorii înscrişi în tabelul creditorilor.

Analizând hotărârea judecătorului sindic în limitele motivelor de recurs şi apărărilor formulate, Curtea reţine următoarele considerente:

Societatea debitoare a declarat după data deschiderii procedurii falimentului suma de 30.746 lei pentru care creditoarea recurentă a solicitat aplicarea dispoziţiilor art. 64 alin 6 din legea insolvenţei.

Potrivit acestui text legal, creanţele născute după data deschiderii procedurii, vor fi plătite conform documentelor din care rezultă, nefiind necesară înscrierea lor la masa credală. Prevederea se aplică pentru procedura aflată în perioada de observaţie sau procedura reorganizării judiciare, dar aşa cum se precizează în mod expres, textul legal se aplică în mod corespunzător şi pentru creanţele născute în procedura de faliment.

În această ipoteză legală se găseşte şi creanţa creditoarei D.G.R.F.P. B., reprezentând datorii declarate după data deschiderii procedurii, obligaţii curente născute din activităţile legate de desfăşurarea procedurii de faliment, respectiv activităţile de lichidare a patrimoniului societăţii debitoare.

În consecinţă, aceste creanţe curente născute în cadrul procedurii urmează a fi plătite în conformitate cu dispoziţiile art. 64 alin. 6 din lege. Nu poate fi primit raţionamentul judecătorului sindic care afirmă dezavantajarea creditorilor garantaţi sau salariali faţă de creanţele chirografare pentru simplul motiv ca ierarhizarea amintită este făcută de legiuitor pentru creanţele născute înainte de deschiderea procedurii, fiind evidentă întâietatea creanţelor garantate sau salariale faţă de cele chirografare.

Însă, creanţele născute după data deschiderii procedurii se achită în temeiul dispoziţiei legale conţinute în art. 64 alin. 6 şi sunt creanţe curente; faptul că au şi un caracter chirografar nu le asimilează însă în categoria creanţelor chirografare născute înainte de data deschiderii procedurii.

Pentru aceste motive, în baza art. 312 Cod procedură civilă, recursul va fi admis şi hotărârea atacată va fi modificată în sensul admiterii contestaţiei şi refacerii planului de distribuire cu respectarea dispoziţiilor art. 64 alin. 6 raportat la art. 121 şi 123 din legea insolvenţei.