Neintelegeri grave intre cei doi asociati. Dizolvare.

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a VI-a Civilă la data de 23.04.2013, sub nr. 16271/3/2013, reclamantul IGP în contradictoriu cu pârâtul UCI a solicitat tribunalului ca, prin hotărârea ce o va pronunţa, să dispună dizolvarea societăţii S SRL pentru neînţelegeri grave între cei doi asociaţi, menţionaţi anterior, neînțelegeri care împiedică desfăşurarea în continuare a activităţii acestei societăţi, în conformitate cu dispoziţiile art. 227 alin (1) lit. e) din Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare, denumită prescurtat Legea nr. 31/1990. De asemenea, solicită obligarea pârâtului UCI la plata cheltuielilor de judecată, conform dispoziţiilor art. 451-454 NCPC.

În motivarea cererii, reclamantul IGP a arătat că, aşa cum rezultă din Actul constitutiv actualizat al S SRL, înregistrat sub nr. 06/07.10.2010, are calitatea de asociat, deţinând 50% din capitalul social (10 părţi sociale cu valoarea nominală de 10 lei fiecare) al societăţii, deţinând şi administrator unic cu puteri depline, asigurând conducerea acestei societăţi.

Reclamantul a mai arătat că pârâtul UCI, reclamantul a arătat că acesta are calitatea de asociat în societatea S SRL, deţinând 50% din capitalul social (10 părţi sociale cu valoarea nominală de 10 lei fiecare) şi că potrivit Actului constitutiv al societăţii, participarea asociaţilor la beneficii şi pierderi este proporţională cu capitalul social deţinut.

Referitor la sediul social al societăţii S SRL, reclamantul a arătat că acesta a fost mutat din Tg. Jiu, judeţul Gorj, în imobilul din Bucureşti, sectorul 6, în care locuieşte asociatul UGI, în baza Contractului de comodat înregistrat sub nr. 05.04.06.2010, încheiat între asociatul UGI şi societatea S SRL, reprezentată prin asociatul şi administratorul IGP, în imobilul respectiv fiind efectuate numeroase îmbunătăţiri din fondurile societăţii.

În prezent, domeniul principal de activitate, aşa cum este prezentat la pag. 2-3 din Actul constitutiv actualizat ai S SRL, menţionat anterior, este 465 – Comerţ cu ridicata a echipamentului informatic şi de telecomunicaţii şi desfăşoară activitatea principala, 4652-Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii şi activităţile secundare menţionate în acest document.

Reclamantul a arătat că deşi pârâtul UGI este asociat al S SRL, totuşi, în data de 09.11.2011, a devenit administrator cu puteri depline într-o altă societate şi anume la SG SRL, care a fost înfiinţată în judeţul Gorj şi, ulterior, a fost mutată în Bucureşti, în incinta locaţiei în care funcţionează societatea S SRL.

Susţine reclamantul că SG SRL este o societate concurentă pentru S SRL, având acelaşi obiect de activitate, aceeaşi activitate principală şi mai multe activităţi secundare, care includ şi activităţile secundare ale S SRL, aşa cum rezultă din documentul denumit Furnizare de informaţii nr. 78368/22.02.213, emis de O.R.C.- T.B.

Începând cu data de 27.11.2011, cifra de afaceri netă a S SRL a scăzut de la 1.614.938 lei, pe care a avut-o în anul 2011, la 45692 lei, pe care a avut-o în anul 2012, aşa cum rezultă din documentul denumit Contul de profit şi pierdere încheiat la data de 31.12.2012, în principal, datorită faptului că în calitate asociat unic si de administrator cu puteri depline al SG SRL, precum şi în calitate de asociat al S SRL, pârâtul UGI:

a) abuzând de faptul că locuieşte în apartamentul în care îşi au sediul cele două societăţi concurente, respectiv S SRL şi SG SRL, a început şi continuă să desfăşoare acţiuni prin care să a împiedicat reclamantul să desfăşoare activitatea de administrator al S SRL.

În acest sens, reclamantul a arătat că pârâtul nu îi mai permite accesul în imobilul în care se află sediul S SRL, începând cu data de 01.04.2012, neputând să-şi mai îndeplinească atribuţiile ce-i revin în calitate de administrator al societăţii.

Totodată reclamantul a arătat că pârâtul nu îi mai permite accesul la corespondenţa şi la documentele contabile ale S SRL şi prin aceasta, reclamantul IGP nu mai poate asigura colaborarea cu clienţii societăţii, împiedicând astfel funcţionarea acesteia ( se vedea e-mailul din 03.06.2012 ora 03:41, trimis de reclamantul IGP).

b) a început şi continuă să desfăşoare unele activităţi de concurenţă neloială, prevăzute şi combătute de Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, cu modificările şi completările ulterioare, împiedicând realizarea scopului S SRL cum ar fi:

deturnarea clientelei S SRL în direcţia SG SRL, prin folosirea legăturilor stabilite cu această clientelă, ca asociat al S SRL şi abuzând de faptul că locuieşte în apartamentul în care îşi au sediul cele două societăţi concurente, respectiv S SRL şi SG SRL;

crearea adresei de e-mail,…, cu scopul de a face confuzii şi de a direcţiona clienţii fideli ai S SRL către societatea concurentă SG SRL;

direcţionarea site-ului …., proprietatea societăţii S SRL, către site-ul ….., fără a avea acordul administratorului S SRL, respectiv al meu, al reclamantului IGP;

comunicarea şi răspândirea în public, de către pârâtul UGI, a unor informaţii false în sensul că SG SRL ar include mai multe societăţi, printre care şi S SRL, pe care ar reprezenta-o în relaţiile cu clienţii fideli ai S SRL, al cărei asociat este, în scopul de a direcționa clienţii fideli ai S SRL către SG SRL (a se vedea documentul preluat de pe site-ul SG SRL);

comunicarea şi răspândirea în public de către pârât, ca administrator al SG SRL a unor afirmaţii false asupra întreprinderii sau activităţii sale, menite să inducă în eroare şi creeze astfel o situaţie favorabilă societăţii SG SRL, în dauna S SRL, al cărei asociat este (a se vedea răspunsul, e-mailul societăţii de găzduire SPACE RO SRL, a asistentului tehnic GC din 4.04.2012, ora 12:33);

încheierea unor contracte între SG SRL, reprezentată prin administratorul UCI şi clienţii fideli ai S SRL, care urmau să încheie contracte cu S SRL, ca de exemplu AS SRL, GC SRL, HPF SA, H SA, A.G.F.D. SRL etc., prin contractele respective, aceşti clienţi urmând să asigure predarea/primirea unor mărfuri sau executarea unor prestaţii în favoarea SG SRL, în loc de S SRL, al cărei asociat este.

Reclamantul IGP a mai arătat că a încercat ca soluţioneze pe cale amiabilă, aceste neînţelegeri, dar de fiecare dată s-a lovit de refuzul pârâtului UGI.

Mai mult, încă din data de 01.04.2012, reclamantului i-a comunicat pârâtului că nu este binevenit în sediul S SRL, precum şi că nu va mai fi primit în acest sediu, ceea ce s-a şi întâmplat ulterior.

În data de 07.05.2012, ora 16:00, a avut loc o AGA la sediul S SRL, din Bucureşti, sectorul 6, unde s-au discutat problemele despre sediul societăţii, website-ul societăţii, noua societate concurenta SG SRL etc.

În urma acestor discuţii, atitudinea şi intenţiile pârâtului UCI au rămas neschimbate, traduse prin lipsa de interes pentru o bună desfăşurare a activităţii S SRL şi prin interesul acestuia de a-şi promova nouă societate, SG SRL.

Neînţelegerile au continuat, situaţie în care, în data de 05.03.2013 reclamantul IGP a convocat Adunarea Generală Ordinară a asociaţilor S SRL, la sediul CA. „AC” în vederea soluţionării pe cale amiabilă a conflictului, la care pârâtul UGI, convocat prin e-mail, nu s-a prezentat.

Adunarea Generală Ordinară a asociaţilor S SRL a fost reconvocată pentru data de 04.04.2013, LA sediul CA. „AC”, prin executor judecătoresc, adunare la care pârâtul UCI nu s-a prezentat, dar i s-a comunicat de către d-na avocat VF, refuzul pârâtului UCI de a participa la acesta şedinţă şi o cerere de chemare în judecată a asociatului IGP şi a SS SRL, înfiinţată în luna februarie 2012, la care IGP este asociat şi îşi desfăşoară activitatea, începând din luna mai 2012, pentru a-şi asigura astfel veniturile necesare întreţinerii familiei sale.

Consideră reclamantul că faţă de motivele expuse se justifică dizolvarea societăţii pârâte, deoarece prin activităţile pârâtului UCI de împiedicare a desfăşurării activităţii reclamantului IGP, ca administrator al S SRL şi prin activităţile de concurenţă neloială, menţionate anterior s-a creat o stare de tensiune permanentă între cei doi asociaţi ai acestei societăţi, prin care este iremediabil compromisă relaţia personală (intuitu personae) specifică unei societăţi cu răspundere limitată.

În funcţionarea unei societăţi cu răspundere limitată, aşa cum este S SRL, elementul psihologic affectio societatis este cel care îi fundamentează existenţa. Datorită neînţelegerilor grave dintre asociatul si administratorul IGP si asociatul UCI, nu mai există elementul psihologic affectio societatis şi nu mai poate fi realizat cu succes scopul S SRL, în acest sens fiind şi practica judiciară.

În drept, au fost invocate dispoziţiile reglementărilor legale enunţate deja, precum şi dispoziţiile art. 191-203, art. 232-234 şi art. 237 din Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare, denumită prescurtat Legea nr. 31/1990 şi dispoziţiile art. 194-450 NCPC.

Probe: înscrisuri, interogatoriu şi orice alte probe a căror utilitate va rezulta din dezbateri.

Pârâtul UCI a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată şi obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecată.

În motivare, pârâtul a arătat că nu se poate dispune dizolvarea societăţii din moment ce neînţelegerile dintre asociaţi au fost provocate chiar de reclamant, iar măsura dizolvării s-ar lua cu nerespectarea principiului nemo auditur propriam turpitudinem allegans („nimeni nu își poate invoca propria culpa sau incorectitudine”).

În plus, pârâtul doreşte continuarea acestei societăţi sub forma societăţii cu răspundere limitata cu asociat unic, in urma excluderii (sau retragerii) reclamantului din societate, așa cum va arata prin cererea reconvențională. Aceasta societate şi-a construit un nume pe piaţa comerţului cu echipamente electrice pentru industrie si, deşi a încheiat anul 2012 pe pierdere, din vina reclamantului, poate fi redresata sub un alt management şi poate participa în continuare la circuitul economic.

Dizolvarea unei societăţi este şi trebuie să rămână o soluţie excepţionala, fiind inaplicabila în acest caz.

Pârâtul a susţinut că societatea S SRL a fost dezvoltata prin eforturile sale.

Societatea care poarta actualmente numele de S SRL a fost înfiinţata in anul 2006, in judeţul Gorj, sub denumirea V SRL, având alţi asociaţi (PV, PD, de unde si prima parte a numelui societăţii – V) si un alt obiect de activitate principal (comerţ cu materiale de construcţii) decât cel din prezent.

Fiind in relaţii de prietenie cu asociaţii din societatea V, pârâtul s-a ocupat in data de 14.07.2008 de achiziţionarea numelui de domeniu V.ro si ulterior de realizarea si administrarea site-ului comercial al societăţii. întrucât asociaţii din cadrul V nu au avut suficiente resurse financiare, numele de domeniu a fost achitat de pârât si a rămas si in prezent in patrimoniul uneia dintre firmele mele.

În vara anului 2008, pârâtul le-a dat prietenilor săi ideea de a orienta activitatea firmei către comerţul cu echipamente electrice, urmând sa îi ajut cu expertiza proprie in acest domeniu, întrucât este de profesie inginer cu specializarea Automatica si Informatica Industriala.

In data de 10.10.2008, societatea V si-a schimbat parţial asociaţii, trecând pe o structura cu 3 asociaţi (PD, PIM, RI), si-a schimbat obiectul de activitate conform sugestiilor pârâtului si si-a schimbat totodată si numele comercial in S SRL, un nume mai adecvat pentru noul obiect de activitate si care a fost inventat chiar de pârât. Aceste modificări au fost înregistrate la Registrul Comerţului in data de 23.10.2008.

In data de 20.10.2008, pârâtul a achiziţionat numele de domeniu ….. cererea de înregistrare a făcut-o de pe adresa de e-mail …, unde a primit si confirmarea de înregistrare, iar plata a făcut-o din contul bancar personal, deşi factura pentru aceasta înregistrare s-a emis pe numele societăţii V.

Ulterior pârâtul a creat întreg conţinutul site-ului ….., fără a fi remunerat pentru drepturi de autor, si a asigurat administrarea site-ului din punct de vedere tehnic, folosind adresa de email ……, primind aici, de exemplu, informări privind lucrările de mentenanţă efectuate de firma autorizata de ROTLD (Registrul Roman de Domenii).

In perioada 2008 – 2010, pârâtul a colaborat cu asociaţii din cadrul S SRL dându-le acestora sfaturi de specialitate privind desfăşurarea comerţului cu echipamente electrice.

Susţine pârâtul că în data de 26.08.2010, a decis să devină asociat in societatea S SRL, pe care a preluat-o împreună cu reclamantul de la cei 3 asociaţi menţionaţi mai sus. Preluarea s-a făcut conform Actului adiţional, având încheierea de data certa nr.21276, in baza căruia s-a întocmit Actul constitutiv actualizat având încheierea de data certa nr.21277. Prin acest act, reclamantul a devenit si administrator întrucât avea mai mult timp decât el pentru a se ocupa de problemele administrative ale societăţii.

Odată cu intrarea pârâtului în societate, şi sediul acesteia a fost schimbat din jud. Gorj în Mun. Bucureşti, într-una dintre camerele din apartamentul proprietate personală a acestuia, situat în sector 6.

În calitate de asociat în societatea S SRL pârâtul a contribuit la semnarea a numeroase contracte, prin relaţiile personale dezvoltate în domeniul său de specialitate, a asigurat consultanta pentru găsirea celor mai buni furnizori de produse electrice pentru industrie, a asigurat consultanta tehnica pentru recomandarea celor mai potrivite produse pentru clienţi, a asigurat montajul unor produse, a asigurat societăţii un sediu social.

Având în vedere toate aceste motive, respectiv implicarea sa personală in bunul mers al acestei societăţi încă de dinainte de participarea ca asociat, consideră că cea mai echitabilă măsură pe care o poate dispune instanţa este continuarea societăţii sub forma unei societăţi cu răspundere limitată cu asociat unic pârâtul, si nicidecum dizolvarea societăţii.

Pârâtul a mai arătat că în anul 2010 şi în anul 2011, conlucrarea cu reclamantul a mers bine, iar societatea a avut in anul 2010 o cifra de afaceri de 759.474 lei şi un profit net de 124.942 lei şi, respectiv o cifra de afaceri de 1.641.938 lei şi un profit net de 229.900 lei, în anul 2011, conform datelor disponibile si pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice.

Pârâtul susţine că neînţelegerile dintre asociaţi au fost provocate de reclamant.

Aşa cum va arata în cererea reconvenţională şi cum a arătat si in cadrul dosarului nr.13587/3/2013 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia a V-a civila, factorul care a declanşat neînţelegerile dintre pârât si reclamant a fost înfiinţarea de către acesta a unei societăţi cu acelaşi obiect de activitate în data de 24.02.2012, societate pentru care a ales un nume comercial cvasi-identic cu numele societăţii in care era asociat cu subsemnatul şi anume, SS SRL

În această societate, reclamantul deţine 70% din părţile sociale, iar restul de 30% sunt deţinute de soţia acestuia, IV.

De asemenea, reclamantul realizează si administrarea de facto a societăţii SS SRL, fără a avea permisiunea adunării asociaţilor S SRL, cu încălcarea dispoziţiilor art.197 alin.2 din Legea nr.31/1990 („administratorii nu pot primi, fără autorizarea adunării asociaţilor, mandatul de administrator in alte societăţi concurente sau având acelaşi obiect de activitate, nici sa facă acelaşi fel de comerţ ori altul concurent pe cont propriu sau pe contul altei persoane fizice sau juridice, sub sancţiunea revocării si răspunderii pentru daune”).

Administrarea societăţii SS SRL este realizată doar in mod formal de mama reclamantului, IS (care locuieşte in Jud. Prahova), însă este exercitata efectiv de reclamant, astfel cum reiese din datele de contact de pe site-ul societăţii ……….., în care apare adresa de email ……… la „Departament Conducere Management”, alături de numărul de telefon 0749.180.149, număr alocat in baza unui abonament contractat si plătit de societatea S SRL

Chiar şi în prezentul dosar se poate observa că cererea de informaţii la Registrul Comerţului privind societatea SG SRL S.R.L. a fost făcuta in data de 22.02.2013 de reclamant, în numele societăţii SS SRL

Pârâtul consideră că reclamantul a săvârşit următoarele acte care constituie concurenţă neloiala sancţionabile conform Legii nr.11/1991 privind combaterea concurentei neloiale:

participarea la înregistrarea unei societăţi având un nume comercial cvasi-identic cu societatea in care sunt împreună asociaţi;

– exercitarea, fără autorizarea adunării asociaţilor, a unui mandat de administrator de facto intr-o societate cu acelaşi obiect de activitate cu societatea in care suntem împreuna asociaţi;

– frauda in dauna societăţii S SRL in care este administrator, prin utilizarea resurselor societăţii in interes personal, pentru o alta societate in care este asociat după cum urmează :

a) achiziţionarea din banii societăţii S SRL a numelui de domeniu S-solutions.com, unde este găzduit site-ul societăţii SS SRL;

b) utilizarea abonamentului telefonic plătit de societatea S SRL pentru activitatea unei societăţi concurente;

c) utilizarea maşinii Opel Astra având numărul de matriculare ….., aparţinând in proprietate exclusiva societăţii S SRL, pentru activitatea societăţii concurente SS SRL;

d) deturnarea clientelei societăţii S SRL către societatea SS SRL:

e) corespondenta email trimisa tuturor clienţilor in data de 24.03.2012, in care se afirma ca societatea in care sunt împreuna asociaţi si-ar fi schimbat denumirea in SS SRL si toate celelalte date de identificare si contact;

f) stabilirea de legături comerciale cu clienţii S SRL, dintre care aminteşte societăţile: HR SA, AGFDT S.R.L. si O S.A.

g) depunerea spre înregistrare la OSIM, in numele societăţii SS SRL, a unor mărci care aduc atingere dreptului societăţii S SRL asupra numelui sau comercial (si anume mărcile „SS” MN 121097 si „Sl” M 2012 07545).

Aceste acţiuni urmează a fi analizate ca acte de concurenta neloiala de Tribunalul Bucureşti in cadrul dosarului nr.13587/3/2013 aflat pe rolul Secţiei a V-a Civila.

Consideră pârâtul că acţiunile enumerate mai sus au fost de natura a cauza neînţelegeri intre asociaţi, fiind inadmisibil ca reclamantul să se prevaleze de propria culpa pentru a obţine dizolvarea societăţii.

Dimpotrivă, aceasta societate trebuie sa isi continue existenta si sa fie despăgubită de reclamant si de societatea acestuia SS SRL pentru actele de concurenta neloiala, astfel cum va dispune instanţa.

Afirmaţiile reclamantului privind o activitate de concurenta neloiala din partea societăţii SG SRL S.R.L. la adresa societăţii S SRL exced cadrul procesual si in plus sunt lipsite de fundament.

Prin cererea de chemare in judecata, reclamantul afirmă că societatea SG SRL S.R.L., în care pârâtul este asociat si administrator, ar fi realizat acte de concurenta neloială fata de societatea S SRL

În primul rând, cele 2 societăţi nu sunt concurente, S SRL ocupându-se cu comercializarea de produse electrice, iar SG SRL S.R.L. fiind axată pe servicii de natura tehnica si in subsidiar, pe comerţul cu produse hidraulice.

În al doilea rând, în sarcina pârâtului nu exista o obligaţie legală de a nu fi asociat sau administrator în cadrul unei alte societăţi.

Pârâtul a menţionat că prezentul dosar nu are ca obiect constatarea unor eventuale acte de concurenta neloiala săvârşite de SG SRL S.R.L. la adresa S SRL, deci toate afirmaţiile reclamantului in acest sens depăşesc cadrul procesual.

Pârâtul a precizat că a dobândit calitatea de asociat si administrator în societatea SI SRL, cu sediul in Jud. Gorj, in data de 09.11.2011 şi, la aceeaşi dată, societatea si-a schimbat denumirea in SG SRL S.R.L. Această societate fusese înfiinţată în anul 2008 de asociatul PV, având ca obiect de activitate executarea de lucrări de instalaţii. În noiembrie 2011 d-nul PV i-a propus sa preia o parte din societate, întrucât dorea sa se retragă treptat din aceasta afacere.

Reclamantul a avut cunoştinţa de faptul ca pârâtul a dobândit aceste calităţi in societatea SG SRL S.R.L. si nu au existat neînțelegeri asupra acestui subiect, întrucât cele 2 societăţi urmau sa aibă activităţi diferite, S SRL – comerţ cu echipamente electrice si SG SRL S.R.L. – servicii de natura tehnica si eventual comerţ cu produse hidraulice, deci societăţile aveau sa colaboreze si sa se completeze, in funcţie de proiect.

În anul 2011, societatea SG SRL S.R.L. nu a avut activitate, încheind anul cu cifra de afaceri zero, conform datelor disponibile si pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice. Societatea si-a început efectiv activitatea in luna iunie 2012, atunci când a schimbat sediul societăţii din jud. Gorj si societatea a fost înregistrata in Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti. SG SRL S.R.L. si-a început deci activitatea după ce reclamantul a înființat societatea SS SRL si au început neînțelegerile dintre părţi.

Pârâtul învederează instanţei câteva aspecte importante care se desprind chiar din documentele depuse de reclamant de pe site-ul ………., cu privire la contractele încheiate de SG SRL S.R.L. cu diverse societăţi, aspecte care evidenţiază diferenţa dintre activitatea comerciala a SG SRL S.R.L. si cea a S SRL

Astfel cum reiese din documentele depuse de reclamant de pe site-ul ……………, SG SRL S.R.L. a încheiat cu societatea AGFD TANDAREI (AGRANA) un contract de servicii, conform căruia a fost pus in funcţiune si testat un sistem de recuperare a energiei la frânare. Acest gen de serviciu nu a fost executat niciodată de S SRL pentru vreun client (astfel cum va confirma Reclamantul la interogatoriu), deci nu este un serviciu concurent. Este de altfel un serviciu in premiera in România, pentru prestarea căruia pârâtul a urmat un curs special.

În mod similar se vor observa informaţiile despre contractul cu societatea HIDRO PRAHOVA S.A. Si aici este vorba de un contract de servicii, conform căruia au fost efectuate măsurători ale debitelor pe conducte metalice si din plastic. Nici acest gen de serviciu nu a fost executat niciodată de S SRL pentru vreun client (astfel cum va confirma Reclamantul la interogatoriu), deci nu este un serviciu concurent.

De asemenea, se observa tot din documentele depuse de reclamant, ca SG SRL S.R.L. a încheiat cu societatea HIDROSERV PORŢILE DE FIER S.A., in urma unei licitaţii publice, un contract de livrare produse hidraulice (instalaţie pentru stingerea incendiilor), plus servicii de execuţie instalaţie. Acest gen de produse si servicii nu au livrate sau executate niciodată de S SRL pentru vreun client (astfel cum va confirma reclamantul la interogatoriu), deci nu reprezintă un comerţ concurent.

În ceea ce priveşte informaţiile depuse de reclamant de pe site-ul ………. cu privire la așa-zisul contract cu societatea GC S.R.L., acestea arată ca intr-un proiect de achiziţii publice, beneficiarul A SA T a încheiat contracte de tip FIDIC cu constructorul (antreprenorul general) DS.A. si cu proiectantul GC S.R.L. Societatea SG SRL S.R.L. a avut doar un contract de subantrepriza cu D S.A., nu cu GC S.R.L. iar enumerarea societăţii GC S.R.L. printre clienţii fideli ai S SRL este o exagerare vădita, din moment ce S SRL a vândut un singur produs, de o valoare nesemnificativa, către acest client, si anume ventilatorul care apare pe factura depusa la dosar de reclamant.

In ceea ce priveşte faxul trimis de societatea AS S.R.L. pentru societatea SG SRL S.R.L., pârâtul a arătat că acest fax a fost trimis din eroare. In aceeaşi zi societatea respectiva a trimis un fax cu exact acelaşi conţinut către societatea S SRL, iar comanda a fost onorata de societatea S SRL, aceasta ocupându-se cu comerţul cu genul de echipamente de care avea nevoie clientul.

Pârâtul a mai arătat că, în data de 12.06.2013, reclamantul a contactat prin email societatea AS SRL in calitate de director executiv al SS SRL, pentru oferirea de produse si echipamente electrice. Corespondenta email a fost redactată ca o continuare a unei alte corespondente din anul 2012 de pe email-ul societăţii S SRL, pentru a induce ideea ca societatea SS SRL este continuatoarea societăţii S SRL

Constată, de asemenea, că prin cererea de chemare in judecata reclamantul mai invoca o serie de aspecte care in opinia sa au dus la scăderea cifrei de afaceri a S SRL Aspectele invocate nu au nicio influenta asupra cifrei de afaceri, fiind evident ca reclamantul încearcă sa găsească scuze pentru încheierea anului 2012 pe pierdere. Nu înţelege in ce fel ar influenta cifra de afaceri a S SRL funcţionarea unui nume de domeniu ….. sau existenta unei adrese de email ….. nefolosite (a se vedea in documentul depus de Reclamant rubrica „Usage”, care este pe zero).

Menţiunea de pe site-ul …..conform căreia SG SRL S.R.L. ar face parte din acelaşi grup de firme cu S SRL nu este o afirmaţie falsa, așa cum afirma reclamantul. Cele 2 firme pot fi considerate din acelaşi „grup” prin faptul ca pârâtul face parte dintre asociaţii ambelor firme, iar acestea nu desfăşoară un comerţ concurent. Aceasta afirmaţie exprima convingerea pârâtului că S SRL si SG SRL S.R.L. pot colabora si se pot completa in proiecte.

Susţine pârâtul că a dorit să promoveze societatea S SRL si prin intermediul site-ului ….., ceea ce i-ar fi adus o mai mare vizibilitate, însă a scos ulterior menţiunea de pe site pentru a nu crea tensiuni suplimentare, văzând ca afirmaţia îl deranjează pe reclamant.

Afirmaţiile că pârâtul nu a mai permis folosirea sediului societăţii S SRL sunt de asemenea nefondate. Reclamantul deţine o pereche de chei de la sediu, acesta putând veni oricând.

Se va observa, de asemenea, că pârâtul nu a reziliat contractul de comodat încheiat in anul 2010 pentru sediul societăţii, deşi nu i-a fost plătită niciodată cota de contribuţie de 1/3 la cheltuielile locative. In plus, reclamantul deţine posesia exclusiva a maşinii Opel Astra având numărul de înmatriculare ….., aparţinând societăţii S SRL Având la discreţie maşina societăţii, reclamantul a avut oricând posibilitatea de a participa la întâlniri cu clienţii la sediul acestora.

Menţionează că în anul 2013 a avut loc o singura convocare a adunării generale a asociaţilor S SRL, care să poată fi interpretata în sensul de a îndeplini condiţiile legale, pentru data de 04.04.2013, însă la acea dată, pârâtul a introdus in instanţa acţiunea ce face obiectul dosarului nr.13587/3/2013 şi a invitat partea adversa la o reflecţie de ansamblu asupra aspectelor susţinute de ambele părți şi a propus reconvocarea pentru data de 22.04.2013.

Pârâtul este dispus la o rezolvare amiabilă a celor 2 dosare aflate pe rolul Tribunalului Bucureşti, in condiţii echitabile. Consideră că reclamantul ar putea sa se retragă din societatea S SRL, sa schimbe denumirea societăţii SS SRL, sa cedeze societăţii S S.R.L cele doua mărci depuse la OSIM care conţin denumirea „S” si sa își desfăşoare în continuare activitatea la noua sa societate, in condiţii de concurenta loiala. In aceste circumstanţe, ar putea sa reglementeze pe cale amiabila si problema despăgubirilor pe care le datorează societăţii S SRL pentru actele de concurenţă neloială.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art.205, art.451 – 453 din Noul Cod de procedura civila; art.197 alin.2 din Legea nr.31/1990 privind societăţile.

În dovedirea susţinerilor sale, pârâtul a propus următoarele probe: înscrisuri, interogatoriul reclamantului, proba cu martori.

Pârâtul UCI a formulat cerere reconvențională prin care a solicitat:

1. excluderea asociatului IGP din societatea S SRL si continuarea societăţii sub forma societăţii cu răspundere limitata, cu asociat unic, în temeiul art.222 alin.1 lit. d) din Legea nr.31/1990 privind societăţile;

2. revocarea mandatului de administrator pe care IGP îl deţine în cadrul societăţii S SRL, ca o consecinţa a admiterii primului capăt de cerere sau, in subsidiar, in temeiul art.197 alin.1 din Legea nr.31/1990 privind societăţile;

3. obligarea reclamantului-pârât la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de prezentul litigiu, in temeiul art. 451-453 Noul Cod de procedură civilă.

Pentru respectarea dispoziţiilor art.223 alin.2 din Legea nr.31/1990 privind societăţile, conform cărora „când excluderea se cere de către un asociat, se vor cita societatea si asociatul parat solicita menţinerea citării in cauza si a societăţii S SRL

În motivarea cererii reconvenţionale, pârâtul-reclamant a arătat că are calitatea de asociat, deţinând 50% din părţile sociale ale societăţii S SRL În aceasta societate, reclamantul-pârât IGP deţine calitatea de asociat având 50% părți sociale si totodată calitatea de administrator (a se vedea in acest sens Anexa 1 – Extras ONRC privind societatea S S.R.L).

Numele comercial S SRL a fost înregistrat in data de 23.10.2008 la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Gorj, când societatea V SRL cu sediul in Corm. Runcu, Jud. Gorj, si-a schimbat denumirea cu care se înființase in anul 2006 (a se vedea Anexa 2 – Certificatul de înregistrare menţiuni din 23.10.2008 si certificatul de înregistrare al societăţii S S.R.L eliberat la data de 30.10.2008) si obiectul principal de activitate in „comerţ cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicaţii” (cod CAEN 4652).

Pârâtul a colaborat cu societatea S SRL încă din vara anului 2008 conform susţinerilor de la pct. 1 din întâmpinare, şi a devenit asociat in societate in data de 26.08.2010, conform Actului adiţional cu încheierea de data certa nr.21276, in baza căruia s-a întocmit Actul constitutiv actualizat, având încheierea de data certa nr.21277, iar reclamantul-parat a devenit asociat si administrator in aceeaşi data. O data cu intrarea lor in societate si sediul acesteia a fost schimbat în Bucureşti.

Societatea S SRL are ca obiect principal de activitate „comerţul cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicaţii” (cod CAEN 4652).

În continuare, pârâtul –reclamanta a reluat susţinerile din întâmpinare cu privire la cifra de afaceri şi profitul înregistrat de societatea S S.R.L şi înfiinţarea de către reclamantul-pârâta a societăţii SS SRL pe care, în fapt, o şi administrează.

Susţine pârâtul reclamant că, folosindu-se de datele de contact email ale clienţilor societăţii S S.R.L, reclamantul-parat a încercat sa deturneze clienţii către noua sa societate SS SRL, anunțându-i prin email-ul din data de 24.03.2012, ca societatea şi-ar fi schimbat denumirea în SS SRL, precum si toate celelalte detalii de înregistrare si contact (a se vedea Anexa 10). Acest email de inducere in eroare a clienţilor din data de 24.03.2012 avea ataşata o prezentare Power Point a societăţii care si-ar fi schimbat denumirea, prezentare in care regăsim ideea ca „SSeste un partener de încredere si foarte bine cunoscut pe piaţa din România”. Reclamantul-parat recunoaşte cu alte cuvinte ca S SRL era la acel moment o societate foarte bine cunoscuta pe piaţa din România, cu numele căreia era foarte profitabil sa fii asociat.

Una dintre societăţile care au primit acest email este societatea MD SRL având numărul de înregistrare in Registrul Comerţului J40/8659/2009, care era un client important al societăţii S SRL, asa cum rezulta din facturile pe care le puteţi regăsi in Anexa 11.

Un alt client S SRL, societatea A S.R.L. a primit în data de 12.06.2013, aceeași scrisoare de prezentare a firmei SS SRL, prin email, semnat, director executiv al SS SRL (Anexa 11).

O parte dintre clienţii S SRL au inceput sa lucreze cu noua societate înfiinţata de reclamantul-parat, cum ar fi societăţile HR SA, AGFDT S.R.L si O S.A.

În dovedirea acestei susţineri, pârâtul-reclamant a arătat că depune doua extrase de cont emise de O S.A. din care rezultă că această societate a fost client al societăţii S SRL, după care a devenit client al societăţii SS SRL In extrasul privind societatea SS SRL, aceasta figurează cu sold debitor pentru că O SA achitase prin ordin de plata mărfurile, fără să îi fie emisa încă factura (aceasta este deci modalitatea contabila de evidenţiere a operaţiunii).

In privinţa societăţilor HR SA si AGFDŢ S.R.L. dovezile că acestea au devenit clienţi ai SS SRL vor reieşi din expertiza pe care pârâtul a solicitat-o privind documentele contabile ale societăţii SS SRL, în dosarul nr. 13587/3/2013 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia a V-a Civila.

Pârâtul-reclamant a menţionat că lista clienţilor care au început sa colaboreze cu societatea SS SRL este mai mare, însă dovezile sunt dificil de obţinut.

La data de 23.05.2012, societatea SS SRL (in care reclamantul-parat este acţionar majoritar) a făcut un nou act de concurenta neloiala, depunând spre înregistrare la OSIM marca „SS” pentru clasele de servicii 35, 37 si 42 conform Clasificării Nisa (a se vedea fisa mărcii in Anexa 13), deşi asociaţii din societate aveau cunoştinţa de faptul ca elementul puternic, distinctiv, al mărcii (cuvântul „S”) făcea obiectul unui drept de proprietate industriala aparţinând unei alte societăţi (respectiv numele comercial S SRL). Subliniază ca dreptul la numele comercial este un drept de proprietate industrial distinct, reglementat de Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale din 1883.

Pârâtul nu a aflat de depunerea acestei cereri de marca decât la sfârşitul anului 2012, când a aflat de asemenea de depunerea cererii de marca „S”, care face obiectul depozitului reglementar M 2012 07545 din data de 21.11.2012.

Daca prima marca era deja înregistrata si nu a avut alta cale de a acţiona decât formularea unei acţiuni în instanţă, în cazul celei de a doua mărci a formulat opoziţie pe cale administrativa la OSIM, ceea ce a stârnit nemulţumirea reclamantului-parat, exprimata intr-un email prin care protestează în calitate de administrator al societăţii S SRL fata de acţiunea pârâtului de a se opune înregistrării de către o societate terţa a unei mărci care corespunde identic numelui comercial al societăţii.

Menţionează de asemenea faptul ca in acest moment pe site-ul …. apar doar doua adrese de email, si anume …. si …, site-ul neavând niciun fel de alt conţinut. Deci, reclamantul nu mai prezintă publicului care este activitatea S SRL, nemaimanifestând niciun interes pentru aceasta societate.

Faptele reclamantului-parat de frauda in dauna societăţii S SRL justifica excluderea acestuia din societate, conform art.222 alin.1 lit. d) din Legea nr.31/1990

Frauda in dauna societăţii este orice acţiune sau omisiune intenţionata săvârşita de asociatul-administrator, care aduce prejudicii societăţii.

Rezumând cele prezentate, acţiunile săvârşite cu intenţie de reclamantul-parat in dauna intereselor societăţii S SRL sunt cel puţin următoarele:

– participarea la înregistrarea unei societăţi având un nume comercial cvasi-identic cu societatea in care suntem împreuna asociaţi, înregistrare care a condus practic la pierderea dreptului de folosinţa exclusiva asupra numelui comercial „S”, drept garantat de art.30 alin.4 din Legea nr.26/1990 privind registrul comerţului. Se poate vedea din extrasul RECOM Online de furnizare informaţii din Anexa 17, ca in întreaga tara nu ,exista decât 2 firme al căror nume conţine cuvântul „S”, deci este un nume distinctiv, care merita sa fie aparat;

– exercitarea, fără autorizarea adunării asociaţilor a unui mandat de administrator de facto intr-o societate cu acelaşi obiect de activitate cu societatea in care sunt împreuna asociaţi;

– achiziţionarea din banii societăţii S SRL a numelui de domeniu S-solutions.com, unde este găzduit site-ul societăţii SS SRL;

– utilizarea abonamentului telefonic plătit de societatea S SRL pentru activitatea unei societăţi concurente;

– utilizarea maşinii Opel Astra având numărul de matriculare ….., aparţinând in proprietate exclusiva societăţii S SRL, pentru activitatea societăţii concurente SS SRL;

– deturnarea clientelei societăţii S SRL către societatea SS SRL astfel:

– corespondenta email din data de 24.03.2012, in care se afirma ca societatea in care suntem împreuna asociaţi si-ar fi schimbat denumirea in SS SRL si toate celelalte date de identificare si contact;

– stabilirea de legături comerciale cu clienţii S SRL, printre care Heineken România S.A., AGFDT S.R.L. si O SA;

– depunerea spre înregistrare la OSIM, in numele societăţii SS SRL a mărcilor „SS” MN 121097 si „S” M 2012 07545, care aduc atingere dreptului societăţii S SRL asupra numelui sau comercial.

Din Contul de profit si pierdere la data de 31.12.2012, depus la dosar de reclamantul-parat odata cu cererea sa de chemare in judecata, se poate vedea deja rezultatul acţiunilor săvârşite de acesta in frauda societăţii S SRL: societatea a încheiat anul 2012 pe pierdere.

Referitor la solicitarea de revocare expresa a mandatului de administrator pe care reclamantul-parat ii deţine in cadrul societăţii S SRL, pârâtul a arătat că întrucât Legea nr.31/1990 nu cuprinde dispoziţii clare privind revocarea implicita a mandatului de administrator pentru un asociat-administrator exclus in baza prevederilor art.222 ali.1 lit. d, pârâtul solicită ca instanţa sa se pronunţe in mod expres asupra acestei chestiuni.

Consideră ca instanţa poate revoca „mandatul de administrator al reclamantului-parat si ca o consecinţa a admiterii primului capăt de cerere, iar daca se considera necesara o justificare suplimentara, se poate face aplicarea art. 197 alin.2 din Legea nr.31/1990 care prevede că administratorii nu pot primi, fără autorizarea adunării asociaţilor, mandatul de administrator în alte societăţi concurente sau având acelaşi obiect de activitate, nici să facă acelaşi fel de comerţ ori altul concurent pe cont propriu sau pe contul altei persoane fizice sau juridice, sub sancţiunea revocării si răspunderii pentru daune”.

Cazul de faţă consideră că se încadrează in ambele situaţii prevăzute de lege pentru revocarea mandatului administratorului.

Reclamantul-parat a primit un mandat de administrator intr-o societate concurenta sau cel puţin având acelaşi obiect de activitate, chiar daca este vorba de un mandat de facto (legea nu distinge intre tipurile de mandat); reclamantul-parat face un comerţ concurent sau cel puţin de acelaşi gen, pe contul altei persoane juridice (SS SRL).

În drept, au fost invocate dispoziţiile art.209, art.451 – 453 din Noul Cod de procedura civila; art.197 alin.2, art.222 alin.1 lit.d, art.223 alin.2 din Legea nr.31/1990 privind societăţile; art.30 alin.4 din Legea nr.26/1990 privind registrul comerţului, orice alta dispoziţie legala aplicabila.

În dovedirea susţinerilor sale pârâtul-reclamanta a solicitat administrarea următoarelor probe: înscrisuri, interogatoriul reclamantului-pârât, expertiza contabilă, proba cu martori.

Reclamantul a depus răspuns la întâmpinarea depusă de pârâtul UCI solicitând respingerea apărărilor pârâtului şi admiterea cererii de chemare în judecată..

În ceea ce priveşte propunerile pârâtului UGI de rezolvare pe cale amiabilă a celor 2 dosare aflate pe rolul Tribunalului Bucureşti, consideră că nu pot fi acceptate deoarece nu poate fi vorba de propuneri de soluţionare, în condiţii echitabile, a litigiilor dintre cei doi asociaţi ai S SRL, concretizate prin aceste dosare, aşa cum pretinde pârâtul, în realitate fiind vorba de stipulaţii în favoarea pârâtului cu privire la:

– dorinţa de repartizare, în favoarea sa, a câştigurilor realizate de S SRL şi de SS SRL şi cu privire la absolvirea sa de la plata daunelor cauzate S SRL, prin actele sale de concurenţă neloială, propunerile respective fiind clauze leoniene, ce contravin legii;

– dorinţa de cesionare, în favoarea sa, cu titlu gratuit, a mărcii naţionale înregistrată SS, propunerea respectivă fiind nelegală, reclamantul IGP nefiind titularul acestei mărci;

– dorinţa de cesionare, în favoarea sa, cu titlu gratuit, a cererii de înregistrare a mărcii naţionale S, propunerea respectivă fiind nelegală, reclamantul IGP nefiind solicitantul acestei cereri;

– dorinţa de excludere a reclamantului IGP din societatea S SRL, al cărei administrator unic, cu puteri depline şi asociat este, propunerea respectivă fiind nelegală, conform prevederilor art. 14 din Legea nr.31/1990, pârâtul UGI, în calitate de administrator unic, cu puteri depline şi asociat unic al societăţii concurente SG SRL, neavând dreptul să mai fie asociat unic şi la altă societate cu răspundere limitată.

În cazul în care pârâtul UGI doreşte într-adevăr rezolvarea, în condiţii echitabile, pe cale amiabilă, a litigiilor cu reclamantul IGP, înţelege să-i propunem următoarele:

– dizolvarea S SRL printr-o hotărâre a adunării generale a celor doi asociaţi ai acestei societăţi, în hotărârea respectivă urmând să se menţioneze şi modul de lichidare a societăţii, precum şi modul de repartizare a activelor rămase, după plata creditorilor, conform art. 227 alin (1) lit. d) şi art. 235 alin (1) şi alin (2) din Legea nr. 31/1990;

– înregistrarea hotărârii adunării generale, menţionată anterior, în registrul comerţului;

– radierea S SRL din registrul Comerţului, urmată de împărţirea bunurilor între cei doi asociaţi, după procedura lichidării prevăzute la art. 235 alin (3) şi alin (4)şi ale art. 237 din Legea nr. 31/1990 şi transmiterea drepturilor asupra bunurilor rămase după plata creditorilor acestei societăţi, în favoarea celor doi asociaţi ai acestei societăţi.

Reclamantul-pârât a menţionat se impune dizolvarea S SRL pentru motivele arătat prin cererea de chemare în judecată .

În plus, reclamantul – pârât a arătat că dispariţia elementul affectio societatis, adică a intenţiei asociaţilor de a colabora la desfăşurarea activităţii comerciale a S SRL, determină dizolvare acestei societăţi, fiind lipsită de relevanţă eventuala culpă a unuia sau altuia dintre cei doi asociaţi în generarea acestor neînţelegeri, important fiind doar efectul disensiunilor, respectiv împiedicarea funcţionării societăţii, aşa cum rezultă şi din Decizia ICCJ, Secţia comercială, nr.256 din 30 ianuarie 2008.

Susţinerile pârâtului-reclamanta că neînţelegerile dintre asociaţi au fost provocate chiar de reclamant, iar măsura dizolvării s-ar lua cu nerespectarea principiului nemo auditur propriam turpitudem allegans sunt neîntemeiate, fiind lipsită de relevanţă, eventuala culpă a unuia sau altuia dintre cei doi asociaţi în generarea acestor neînţelegeri, aşa cum s-a arătat anteriore.

Nu corespunde adevărului nici afirmaţia pârâtului –reclamant că . S SRL a fost dezvoltată prin eforturile sale, deoarece, în realitate, denumirea S SRL, conform Dovezii privind disponibilitatea firmei nr. 44107 din 08.10.2008, eliberată de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Gorj (O.R.C.T.G.) a fost înregistrată de prof. univ. dr. ing. PI.IM, asociat şi administrator cu puteri depline al S.C. V SRL, devenită S SRL, care ulterior şi-a vândut drepturile sale, respectiv cele 25% din capitalul social şi calitatea de administrator unic, cu puteri depline, precum şi denumirea înregistrată S SRL, reclamantului IGP.

Consideră reclamantul-pârât că nu poate fi vorba de o contribuţie pozitivă importantă, prin eforturile personale ale pârâtului UCI, la stabilirea denumirii S SRL, la orientarea activităţii acestei societăţi către comerţul cu echipamente electrice şi la dezvoltarea societăţii respective, pentru că:

a) în perioada 2008 -2010, în care societatea S SRL a fost condusă de prof univ. dr. ing. Popescu Ion – Marian, asociat şi administrator cu puteri depline al acestei societăţi, pârâtul UGI nu avea calitatea de asociat al acestei societăţi, fiind angajat cu contract de munca în altă parte, fapt pe care îl recunoaşte.

b) în perioada 2010 – 2012, în care societatea S SRL a fost condusă de reclamantul IGP, pârâtul-reclamant, UGI nu a putut avea o contribuţie pozitivă importantă, aşa cum pretinde, la dezvoltarea societăţii S SRL, fiind angajat cu contract de munca în alta parte, iar după ce a preluat societatea SGI SRL, în noiembrie 2011, căreia i-a schimbat denumirea devenind SG SRL şi obiectul de activitate, prin încorporarea, ca activitate principală, a obiectului de activitate al societăţii S SRL, nu a putut avea o contribuţie pozitivă importantă la dezvoltarea societăţii S SRL, acesta devenind şi administrator unic cu puteri depline al unei alte societăţi, respectiv al societăţii SG SRL, reprezentând o societate concurentă faţă de societatea S¸

c) în perioada 2010 – 2012, în care reclamantul IGP s-a ocupat, în mod exclusiv, numai de activitatea societăţii, activitatea respectivă fiind singura sursă de venituri a acestuia, nefiind angajat să mai lucreze şi în altă parte;

d) în perioada 2010 – 2012, pârâtul UGI, abuzând de calitatea de asociat al societăţii S SRL a fraudat această societate prin diferite acte de concurenţă neloială, cum ar fi, ca de exemplu:

– preluarea, în mod fraudulos de către S.C. SG SRL, a comenzii de produse Siemens a societăţii D-CT SRL, reprezentată prin directorul CS , ofertată anterior de S SRL, reprezentată prin reclamantul IGP, pârâtul prezentandu-se fără acordul administratorului, în data de 24.10.2011, orele 15:58, ca fiind director general al societăţii S SRL, fără a avea această calitate şi în data de 22.11.2011 ora 23:05, ca fiind director general al S.C. SG SRL şi al S.C. S SRL (E-mail: ………… şi E-mail: ……), fără a avea aceste calităţi;

– preluarea, în mod fraudulos, de către S.C. SG SRL, al cărei asociat şi administrator unic cu puteri depline este pârâtul UGI, a mai multor comenzi de produse, ofertate anterior de reclamantul IGP, ca asociat şi administrator unic cu puteri depline al societăţii S SRL, prin prezentarea ca făcând parte din grupul SG SRL, ca partener al S SRL, având site-ul …………., ceea ce nu este adevărat, în rea