Înregistrarea în scopuri de TVA a devenit mai dificilă: Cum îți este afectată firma dacă nu obții codul de TVA?

In prezent, înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor juridice depinde de trei criterii. În primul rând, persoana impozabilă trebuie să completeze și să depună la Fisc o declarație pe propria răspundere din care să rezulte dacă desfășoară sau nu activități economice la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora.

Cel de-al doilea criteriu se referă la faptul că niciunul dintre administratorii/asociații persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA și nici persoana impozabilă însăși în cazul persoanei care solicită înregistrarea nu au înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau faptele prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a) din OG nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal (n.r. - atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, stabilită prin decizie a organului fiscal competent rămasă definitivă în sistemul căilor administrative de atac sau prin hotărâre judecătorească).

Al treilea criteriu presupune evaluarea, pe baza unei analize efectuate de organele fiscale, a intenției și capacității persoanelor impozabile de a desfășura activități economice. În acest sens, contribuabilul trebuie să completeze formularul 088, în care va trece datele de idenficare și va răspunde la 20 de întrebări sub forma unui chestionar privind mai multe situații posibile.

Îndeplinirea ultimului criteriu poate pune, însă, anumite probleme.

Spre exemplu, analiza citată arată că multe dintre cererile de înregistrare în scopuri de TVA sunt respinse de către organele fiscale cu motivarea că persoana juridică nu justifică intenția și capacitatea de a desfășura activități economice care implică operațiuni taxabile și/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum și operațiuni pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate dacă taxa ar fi deductibilă în cazul în care aceste operațiuni ar avea locul în România, cu toate că informațiile furnizate erau complete.

Există și cazuri în care companiile refuză să furnizeze Fiscului date despre veniturile realizate de asociați/administratori, ducând astfel la respingerea cererii de înregistrare.

Cum analizează Fiscul intenția și capacitatea de a desfășura activități economice

Pentru evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activități economice, contribuabilul trebuie să depună la Fisc formularul 088 - Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăsura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA, în care trebuie să precizeze următoarele:

Datele legate de sediul social;

Dacă domiciliul fiscal este diferit de sediul social;

Date privind sediile secundare;

Date privind declarațiile depuse la Registrul Comerțului;

Date cu privire la asociați și administratori:

Dacă au deținut calitatea de administrator și/sau asociat la o societate lichidată, în insolvență, inactivă sau la care s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA;

Dacă dețin calitatea de administratori și/sau asociați la societăți care înregistrează obligații restante la bugetul de stat pentru o perioadă mai mare de șase luni anterioare declarației 088;

Dacă dețin calitatea de administratori și/sau asociați la societăți care au înregistrat obligații restante la bugetul de stat în ultimii trei ani anteriori declarației 088;

Pentru administratori non – EU trebuie menționat tipul de viză deținut;

Trei persoane stabilite în România care pot da relații despre administratori/asociați (pentru aceste persoane se solicită: nume și prenume, data nașterii, telefon și adresă de e-mail);

Indicatori realizați de administratori și de asociați în ultimul an (pentru persoane juridice române se solicită rezultatul contabil, iar pentru persoanele juridice străine se solicită cifra de afaceri);

Veniturile brute realizate de asociați și administratori persoane fizice în ultimele 12 luni;

Studiile și profesiile pe care le au administratorii și asociații și ocupația lor din ultimele 12 luni;

La câte societăți dețin sau au deținut calitatea de asociat în ultimii trei ani;

Informații cu privire la conturile bancare și despre beneficiarii reali ai operațiunilor bancare;

Informații despre modul de organizare și conducere a contabilității;

Informații despre numărul de salariați.

Fiscul a modificat recent aplicația cu ajutorul căreia poate fi completat formularul 088.

De ce sunt respinse cererile pentru coduri TVA

In cazul în care persoana impozabilă se află la prima cerere, dacă reprezentatul legal al companiei nu furnizează corect și complet datele și informațiile solicitate și nu clarifică intenția și capacitatea persoanei impozabile de a desfășura activități economice din sfera TVA, ANAF va respinge cererea de înregistrare în scopuri de TVA. Mai mult decât atât, potrivit documentului citat, au fost cazuri în care datele și informațiile solicitate au fost furnizate în întregime, însă cererea a fost respinsă.

Dacă, în schimb, persoana impozabilă se află la a două cerere și tot nu furnizează corect și complet datele și informațiile solicitate și nu clarifică intenția și capacitatea persoanei impozabile de a desfășura activități economice din sfera TVA, atunci ANAF va transmite cererea către direcția regională antifraudă fiscală pentru a efectua verificări în legătură cu activitatea companiei.

De asemenea, a existat și cazul în care toate datele au fost completate la a doua cerere. ANAF-ul a solicitat informații suplimentare cu privire la planul de afaceri, contractele încheiate cu furnizori și clienți, dovada veniturilor din ultimele 12 luni și dovada studiilor administratorului, precum și alte documente care să justifice capacitatea și intenția de a desfășura activități economice. Toate aceste documente au fost solicitate în termen de cinci zile lucrătoare.

Cum sunt afectate firmele dacă nu obțin cod de TVA

Persoanele juridice care nu reușesc să finalizeze procedura de înregistrare în scopuri de TVA decid, în multe dintre cazuri, să își dizolve companiile nou înființate.

Respingerea înregistrării în scopuri de TVA a unei companii poate afecta activitatea acesteia astfel:

Din punct de vedere al lichidității, nu va putea să își deducă TVA-ul aferent achizițiilor efectuate. În cazul în care sunt înregistrate în scopuri TVA, companiile plătesc către furnizor facturile cu tot cu TVA, iar acest TVA îl deduc din TVA-ul aferent facturilor de vânzare sau, dacă este mai mare decât TVA-ul aferent facturilor de vânzare, diferența poate fi cerută ca rambursare de la statul român. În cazul unei companii noi sau în perioada de investiții, în general, companiile se află în situația de a solicita rambursare de TVA.

Profitul contabil va fi mai mic, pentru că TVA-ul aferent achizițiilor de bunuri și servicii va trebui evidențiat în costul bunurilor și serviciilor;

Nu va putea efectua achiziții și servicii din UE. Pentru efectuarea de achiziții de bunuri și sevicii din UE, companiile trebuie să se înregistreze în registrul operatorilor intracomunitari, iar, pentru a se înregistra în registrul operatorilor intracomunitari, trebuie să aibă un cod valid de TVA. Asta poate fi o problemă majoră pentru companiile multinaționale, deoarece ele depind de o rețea internațională de clienți și furnizori având încheiate contracte globale cu aceștia;

Ca alternativă pentru a putea efectua tranzacții intracomunitare, compania poate totuși solicita înregistrarea în scopuri speciale de TVA și în registrul operatorilor intracomunitari, însă acest demers prezintă dezavantajul că pentru tranzacțiile intracomunitare se va plăti TVA, conducând la o pierdere de lichidități.