Cine este obligat să semneze bilanțurile?

Situațiile financiare trebuie să conțină două semnături pentru a putea fi depuse.

Termenul-limită pentru depunerea situațiilor financiare pentru 2015 este 30 mai. Astfel, firmele mai au la dispoziție doar câteva săptămâni pentru a pune la punct ultimele detalii ale bilanţurilor, printre care se numără și faptul că documentele trebuie să conțină în mod obligatoriu două semnături.

 

Înainte de toate, situațiile financiare anuale pentru 2015 trebuie să fie semnate, în partea dreaptă a paginii, de către persoanele care le întocmesc.

Potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice (MFP) nr. 1.802/2014, situaţiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele şi prenumele persoanei care le-a întocmit, înscrise în clar, calitatea acesteia (director economic, contabil-şef sau altă persoană desemnată prin decizie scrisă de administrator, persoană autorizată potrivit legii, membră a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România) și numărul de înregistrare în organismul profesional, dacă este cazul.

Concret, situaţiile financiare anuale la 31 decembrie 2015 pot fi semnate de persoanele abilitate potrivit legii, se arată în Ordinul MFP nr. 123/2016 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

Legea contabilității stabilește că au drept de semnătură:

-directorul economic

-contabilul șef

-altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție.

Mai mult, actul normativ citat precizează că situațiile financiare anuale și raportările contabile pot fi întocmite și semnate și de către:

-persoane fizice , autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) – experți contabili;

-persoane juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) – firme de contabilitate.

În ceea ce privește posibilitatea ca o altă persoană să fie împuternicită să semneze bilanțul, trebuie să știți că nu orice angajat din cadrul societății poate face acest lucru.

Astfel, în art. 10 din Legea contabilității se precizează că, de regulă, contabilitatea unei firme se organizează și se conduce în compartimente distincte, conduce de către directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție.

În continuare, actul normativ dă o definiție clară conceptului de „persoană împuternicită” în această situație. Mai precis, pe lângă faptul că trebuie să aibă studii economice superioare, prin persoană împuternicită să îndeplinească funcția de director economic sau contabil-șef se înțelege o persoană angajată potrivit legii, care are studii economice superioare și care are atribuții privind conducerea contabilității entității.

A doua semnătură obligatorie pe orice raportare financiară anuală este, potrivit legislației în vigoare, este cea a administratorului sau a persoanei care are obligația gestionării entității. Prin semnătura sa, administratorul își asumă răspunderea legală pentru întocmirea corectă a situațiilor financiare anuale.

Semnăturile menționate trebuie să apară pe fiecare pagină pe care sunt solicitate.

Atenție! Legea contabilității prevede sancționarea cu amendă cuprinsă între 2.000 și 3.000 de lei în situația în care nu se respectă prevederile legale cu privire la semnăturile obligatorii și la persoanele abilitate să întocmească documentele în cazul situațiilor financiare anuale și raportărilor contabile.