Ce informații ne oferă balanța contabilă?

Balanța contabilă este documentul contabil în baza căruia se controlează corectitudinea înregistrărilor, concordanța dintre conturile sintetice și analitice și se analizează și sintetizează activitatea economică.

Cu ajutorul balanței contabile se identifică mai multe tipuri de erori: de înregistrare a documentelor primare, de închidere a conturilor, de întocmire a balanței și cu stabilirea sumelor din formule compuse. Astfel, întreprinzătorii care pot citi și interpreta balanța contabilă a firmei lor au o înțelegere ridicată a propriei afaceri și sunt într-o poziție mult mai bună pentru a lua decizii fundamentate. În plus, balanța contabilă este cea care descrie partenerilor de afaceri situația firmei, fiind elementul în baza căruia se construiește credibilitatea. Primul document care ni se solicită atunci când dorim o finanțare, când vindem afacerea sau atragem un partener este balanța contabilă.

 

Balanța contabilă poate fi sintetică și analitică. Balanța sintetică prezintă conturile fără a detalia componența acestora. Balanța analitică prezintă în detaliu fiecare cont în parte, evidențiind separat toate subconturile sale. De exemplu, într-o balanță sintetică vom vedea o singură sumă globală de plată a tuturor furnizorilor, iar în cea analitică vom vedea cât avem de plată fiecărui furnizor în parte.

Balanța contabilă se prezintă ca un tabel cu mai multe coloane: cont, denumire cont, sume precedente, rulaje în perioadă, sume totale și solduri finale. Începând cu sumele precedente, toate coloanele sunt prezentate atât cu debit, cât și cu credit.

Date identificare societate: nume, CUI, adresă etc

BALANȚA DE VERIFICARE

Perioada

Simbol cont Denumire cont Sume precedente Rulaje perioada Sume totale Sold final

Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitor Creditor

Total sume pe clasă de conturi

Total

general

Sumele totale se calculează ca sumă între sume precedente și rulaje perioadă. Soldurile finale se calculează ca diferență între sumele totale debitoare și sumele totale creditoare, rezultând fie sold final pozitiv, fie debitor fie creditor.

Există șapte clase de conturi contabile care se evidențiază în balanță, acestea reprezentând grupări de conturi realizate pe baza unor caracteristici comune.

Clasa 1 – ne prezintă capitalul social, rezervele, rezultatul reportat, profitul sau pierderea și creditele contractate. Aici putem vedea dacă societatea înregistrează profit sau nu. Sumele înregistrate pe Debit la contul 121 arată că se înregistrează pierdere, iar sumele înregistrate pe Credit la contul 121 arată că se înregistrează profit.

Clasa 2 – arată care sunt imobilizările societății și în ce stadiu de amortizare se află acestea. Atunci când, în cursul perioadei, s-au achiziționat imobilizări, acest lucru se va reflecta prin prezența unor sume trecute la Rulaje perioadă – Debit. Amortizarea din perioadă se va regăsi la conturile ce încep cu simbolul 28 în coloana de Rulaje perioadă - Debit. Dacă totalul sumelor pentru această clasă este același atât la debit, cât și la credit pentru coloana Sold final, atunci imobilizările au fost amortizate integral.

Clasa 3 – aici se regăsesc conturile de materii prime, materiale, mărfuri, producția și obiectele de inventar cumpărate sau produse de societate. Pentru această clasă, sumele înregistrate în coloanele de Debit reprezintă achizițiile, iar sumele înregistrate în coloanele de Credit arată descărcarea acestor materii/materiale/produse. Soldul final debitor arată că există materii/materiale/mărfuri în cadrul societății la finalul perioadei.

Clasa 4 – centralizează conturile de clienți, furnizori, obligații la bugetul de stat (impozite, contribuții la asigurări sociale și de sănătate și alte contribuții, TVA), salarii, avansuri facturate și împrumuturile primite de către societate de la creditori diverși. Întocmirea statului de salarii în perioadă se verifică prin existența înregistrărilor în coloana de Credit a conturilor 4311,4312,4313,4314,4371,4372,447 și 444. La o societate înregistrată în scopuri de TVA vom regăsi înregistrări în conturile 4423,4424, 4426, 4427 și 4428. Soldul final creditor la contul 4423 arată TVA de plată aferent perioadei. Sold final debitor la contul 4424 arată TVA de recuperat aferent perioadei. Practic, soldurile finale creditoare ale clasei 4 reprezintă o datorie a societății, iar soldurile finale reprezintă o creanță (un drept ce i se cuvine societății). Sold negativ la contul de clienți arată că am încasat mai mult decât am facturat, iar sold negativ la furnizori înseamnă că s-a plătit mai mult decât era necesar.

Clasa 5 – conține conturile de casierie, de bancă și conturile care arată transferurile între acestea. Soldurile debitoare la casa în lei și conturile bancare arată sumele disponibile ale societății. Rulajele debitoare din perioadă ale acestori conturi arată încasările, iar cele creditoare arată plățile efectuate. Soldul final al viramentelor dintre casă și bancă trebuie să fie zero.

Clasa 6 – este clasa de conturi de cheltuieli, aici se regăsesc cheltuielile realizate pentru desfășurarea activității. La finalul perioadei, aceste conturi nu pot avea sold final. Cheltuielile efectuate în perioadă se regăsesc în Rulajele debitoare.

Clasa 7 – este clasa de conturi de venituri, care, la fel ca și conturile de cheltuieli, nu pot avea sold final la finalul perioadei. Veniturile realizate în perioadă se regăsesc în Rulajele creditoare.

Iată care sunt cele mai importante semnale din balanța contabilă care ne arată că ceva ar putea fi în neregulă în contabilitatea firmei la finalul perioadei:

-există solduri finale negative;

-totalurile generale pentru fiecare coloană nu au debitul egal cu creditul;

-există sold final la conturile de venituri sau conturile de cheltuieli;

-diferența între total sume clasa 7 și total sume clasa 6 nu este egală cu soldul final de la contul 121;

-întreprinzătorul știe că societatea sa a realizat profit în anii anteriori dar în balanță nu se regăsește contul 1061 Rezerve legale.